Website bewonerscommissie Patrimonium’s Hof

In april 2019 kregen bewoners van 103 woningen in Patrimonium’s Hof te horen dat hun woningen grondig gerenoveerd zouden worden en er van de 103 woningen er slechts 87 zouden overblijven. En nog erger: de huidige bewoners zouden in principe niet terug kunnen keren, want de gerenoveerde woningen zouden een ‘aanzienlijk hogere huur’ (middenhuur) krijgen.

Nadat de huurdersraad van Vestia een streep door het plan zette, heeft Vestia de plannen deels aangepast: 22 huurders zouden kunnen terugkeren naar hun oude woning. De huurdersraad wees erop dat het uitgangspunt moet zijn dat iedereen die wil terugkeren ook kan terugkeren. Ook de Wijkraad Bloemhof uitte in een ongevraagd advies aan het college van B&W flinke kritiek op de plannen en op het feit dat bewoners er op geen enkel moment bij zijn betrokken. Bovendien zou er niets overblijven van het ideële karakter van het hofje als Volkshuisvestingsmonument.

In mei 2019 hebben de bewoners de bewonerscommissie Patrimonium’s Hof opgericht. Zij overleggen namens de bewoners met Vestia over het sociaal plan. De bewonerscommissie heeft geprobeerd de huuropzegging door Vestia bij de rechter aan te vechten, maar dat kan alleen door de individuele huurder en pas wanneer de huur ook daadwerkelijk is opgezegd.

Nieuwe onderhandelingen met Vestia

Op 27 november 2020 hebben de bewoners van verhuurder Vestia de brief van huuropzegging ontvangen met het sociaal plan alsmede een formulier om aan te geven dat zij akkoord gaan met de contract ontbinding. Deze huuropzegging doet Vestia op grond van ‘dringend eigen gebruik’. Voor bewoners die niet akkoord willen gaan rest niets anders dan te wachten op de dagvaarding en het beroep op ‘dringend eigen gebruik’ te laten toetsen door de rechter.

De bewonerscommissie ontving op 18 november 2020 van Vestia het bericht dat wanneer er geen akkoord zou worden bereikt Vestia eigenhandig het sociaal plan en de huuropzegging zou versturen. Het sociaal plan dat werd gepresenteerd was zeer ongunstig voor bewoners. Hierop heeft de bewonerscommissie gekozen om toch een poging tot onderhandelingen met Vestia te ondernemen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het volgende:

  • Een beperkt aantal bewoners mag terugkeren naar de sociale sector, maar wel voor de maximale aftoppingsgrens. Dit zijn bewoners met een inkomen beneden € 39.055 (prijspeil 2020).
  • Voor bewoners die terugkeren in de vrije sector is een zogenaamde ‘ingroeikorting’ bedongen alvorens ze de ‘marktconforme’ huurprijs van rond de € 1.100 (prijspeil 2020) moeten betalen.
  • Bewoners die de huuropzegging willen aanvechten bij de rechtbank behouden hun terugkeergarantie en alle voorwaarden van het sociaal plan.

De bewoners hebben in het hele proces op geen enkele manier de mogelijkheid gehad om over het renovatieproject enige medezeggenschap, overleg of inspraak te hebben.

Stand van zaken september 2022

Vestia heeft in 2021 een aantal bewoners die niet akkoord zijn gegaan met de huuropzegging voor de rechter gedaagd. In juni 2022 deed de rechter uitspraak. De rechter bepaalde dat Vestia de huurovereenkomst mocht beëindigen per 1 augustus 2022. Wel tikte de rechter Vestia op de vingers voor de manier waarop Vestia met de bewoners is omgegaan. Lees hier meer over de uitspraak.

Sinds half augustus staan de woningen in het volkshuisvestingsmonument Patrimonium’s Hof leeg.

Lees ook het persoonlijke verhaal van bewoner Tiny (80): “Dit krijg ik nooit meer terug”

Nieuwsoverzicht

Patrimonium’s Hof in Bloemhof verlaten en afgesloten, 29 augustus 2022, Dagblad010

Bewoners Patrimonium’s Hof vergeefs naar rechter, 17 december 2019, RTV Rijnmond

Volgens de kantonrechter hebben de bewoners pas de mogelijkheid om juridisch in het geweer te komen als woningcorporatie daadwerkelijk opzeggingsbrieven stuurt. De bewonerscommissie is juist bang dat het dan al te laat is en bewoners massaal de buurt hebben verlaten.

Toch plek voor oude huurders Patrimonium’s Hof, 28 mei 2019, Algemeen Dagblad

Bewoners Patrimonium’s Hof in actie tegen renovatie, 1 mei 2019, RTV Rijnmond

Kamstra en een groep medebewoners zijn nu bezig met het oprichten van bewonerscommissie om te onderzoeken of er toch weer sociale huurwoningen mogelijk zijn in de Patrimonium’s Hof. “Zo is het hier in 1915 opgezet. Een hof met een sociaal karakter. Dat moet zo blijven.”