Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Doordenkavonden Pagina 1 van 3

Samenwerking Erasmus Universiteit en Pauluskerk van start

Right to have a roof. Foto Recht op de Stad

Recht op de Stad was op donderdag 25 april 2024 aanwezig bij de officiële start van het belangrijke samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de Pauluskerk.
Onder het motto ‘Wonen, papieren en ontmoeten: de Erasmus Universiteit en Pauluskerk slaan de handen ineen voor uitdagingen waarmee dak- en thuisloze Rotterdammers worden geconfronteerd’ vertelden onderzoekers en studenten hoe zij de komende tijd via wetenschappelijk onderzoek en vrijwilligerswerk de leefomgeving van dakloze mensen en de hindernissen die zij ervaren, in kaart gaan brengen, en wat er op politiek en maatschappelijk gebied nodig is om mensen echt vooruit te helpen en een einde te maken aan de groeiende dakloosheid.

In aanloop naar het accorderen van de nieuwe Rotterdamse Woonvisie, organiseerden Recht op de Stad, de Rotterdamse Armoedebestrijdingsbeweging (RAB) en de Pauluskerk op 5 september 2023 een drukbezochte expertmeeting over dakloosheid in relatie tot het recht op huisvesting in de Pauluskerk.
De sprekers en de ervaringsdeskundigen ontmoetten elkaar in de kerk waar de schrijnende gevolgen van dakloosheid elke dag opnieuw zichtbaar zijn. Dat maakte indruk. Helaas niet genoeg om de aanwezige vertegenwoordigers van de Rotterdamse coalitiepartijen ertoe te bewegen het recht op huisvesting als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe Woonvisie, maar de avond heeft er wel toe geleid dat het structureel uitbannen van dakloosheid in Rotterdam op de agenda staat en daar niet meer af gaat. Er zijn de nodige contacten gelegd en samenwerkingsverbanden ontstaan.

Niet óver mensen praten, maar mét mensen praten zal de werkwijze bij de diverse onderzoeken zijn, zo ook tijdens deze startbijeenkomst. En hoe kun je gemakkelijker contact maken door gezamenlijk te eten? Na afloop van het programma stond er een prima buffet klaar, waar we samen met de bezoekers van de Pauluskerk heerlijk van hebben gegeten.

Als betrokken maatschappelijke organisatie, levert ook Recht op de Stad een bijdrage aan de reeds lopende en komende onderzoeken. We zijn ervan overtuigd dat de vandaag gestarte samenwerking tussen de EUR en de Pauluskerk tot mooie resultaten gaat leiden waar niemand in Rotterdam omheen kan.

 

Open deur? Foto Recht op de Stad

25 september: Stadsgesprek Zeggenschap

Bewoners hebben wat te zeggen
Stadsgesprek Stadslab Zeggenschap

Op 25 september organiseert Recht op de Stad samen met AIR en Richard de Brabander (lector Ecosociaal Werk Hogeschool InHolland) een openbaar stadsgesprek over zeggenschap van bewoners. We nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen (aanmelden hier).

Maandag 25 september, 19:00–22:00 uur
Verzamelgebouw ’t Klooster
Afrikaanderplein 7, 3072 EA, Rotterdam

Achtergrond & aanleiding

Rotterdam staat de komende jaren voor enorme opgaven voor de verbetering van wijken. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor huishoudens met een laag- en middeninkomen. De vernieuwing van de woningen en de openbare ruimte zal een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van energiearmoede en de (effecten van) klimaatverandering. De groeiende sociale diversiteit in de wijken vraagt om meer aandacht voor ontmoetings- en ondersteuningsplekken. Deze verbetering en vernieuwing kan alleen maar lukken met hulp van de collectieve kracht van burgers. Bewoners vragen zeggenschap, omdat het om hun leefomgeving gaat. Maar ook omdat ze iets te bieden hebben: lokale kennis, ideeën, ervaring en deskundigheid.

Om uit te vinden hoe stadsvernieuwing 2.0 eruit zou moeten zien, organiseerde Recht op de Stad in samenwerking met AIR Rotterdam en Hogeschool Inholland (lectoraat Ecosociaal Werk) het Stadslab Zeggenschap. Daarop volgde in het voorjaar van 2023 vijf besprekingen van vijf Rotterdamse wijksituaties: Violier-Rozemarijnstraat in Bloemhof, Fazantstraat in Carnisse, Oud Mathenesse, Gijsingflats in Bospolder-Tussendijken en Oude Westen. Hierbij aanwezig waren alle betrokken partijen: gemeente, woningcorporaties, bewoners en relevante professionals.

Het resultaat is een pleidooi met concrete adviezen voor sociaal-ruimtelijke en sociaal-ecologische stadsvernieuwing samen met bewoners. Download ons pleidooi hier (korte versie of lange versie met toelichting).

Programma

Tijdens het stadsgesprek op 25 september gaan we over deze conclusies in gesprek. Iedereen is hierbij welkom. Het programma bestaat uit drie panelgesprekken met bewoners, gemeente, woningcorporatie en wijkprofessionals. In elk panel wordt een thema behandeld dat inhoudelijk is gebaseerd op het pleidooi. Voorafgaand zien we een video uit de verschillende wijksituaties, elk panel wordt ingeleid door een extern deskundige.

19:00    Inloop

19:30   Welkom door moderator Richard den Brabander (Hogeschool Inholland), inleiding door Arie Lengkeek (Recht op de Stad)

19:45    Panel 1: Inzetten en versterken van kennis en capaciteiten van bewoners, ingeleid door Thijs van Mierlo (directeur van LSA bewoners)

20:20   Panel 2: Een andere aanpak van gemeente en woningcorporaties, ingeleid door Nanke Verloo (assistent professor in Urban Politics & Planning)

20:55    Panel 3: Ontmoetingsplekken doen ertoe, ingeleid door Catherine Koekoek (architect/filosoof)

21:30    Afsluiting

Inhoud van de panels

Panel 1: Inzetten en versterken van kennis en capaciteiten van bewoners, ingeleid door Thijs van Mierlo (directeur van LSA bewoners)

Bewoners kunnen veel, maar met structurele onafhankelijke professionele ondersteuning nog veel meer. Technische ondersteuning om op gelijkwaardig niveau met de instellingen te kunnen overleggen en sociale ondersteuning om te zorgen voor voldoende draagvlak onder bewoners. Zorg voor borging van onafhankelijke bewonersondersteuning op langere termijn. Nieuwsgierige professionals zijn dus welkom: als het werk in de wijk is, vraagt dat ook om wijkprofessionals die zich bekwamen en de ruimte krijgen om lokale capaciteiten in kaart te brengen, te helpen ontwikkelen en in positie te brengen.

Panel 2: Een andere aanpak van gemeente en woningcorporaties, ingeleid door Nanke Verloo (assistent professor in Urban Politics & Planning)

Zeggenschap van bewoners moet bij het begin beginnen: dus bij het bepalen van de agenda, niet pas als er een plan ligt. Écht delen van de macht betekent dat inbreng van bewoners ook tot herijking van een reeds ingezette koers kan leiden. Nodig is beweegbaar beleid en ruimte voor uitvoeringsvrijheid in de wijk. Verder is er in de wijk is uitvoeringskennis te vinden en komen beleidslijnen samen. Zet dat door met een eigen visie-ontwikkeling, bouw aan een gesprek dat even rijk en divers is als de bewoners.  Zorg tot slot voor transparantie processen, heldere communicatie en een open houding.

Panel 3: Ontmoetingsplekken doen ertoe, ingeleid door Catherine Koekoek (architect/filosoof)

Koester en ontwikkel de sociaal-fysieke infrastructuur van plekken waar diverse groepen bewoners elkaar tegen kunnen komen, onderlinge uitwisselingen kunnen ontstaan, en waar professionals naar toe kunnen gaan om met groepen bewoners te praten.

Gespreksleiding: Richard den Brabander, lector Sociaal-Ecologisch werk, Hogeschool Inholland Rotterdam

Voor wie is het stadsgesprek?

Het is een publieke, openbare bijeenkomst. We nodigen specifiek geïnteresseerden uit via ons eigen netwerk en het staat iedereen vrij om deze uitnodiging ook binnen het eigen netwerk te verspreiden. We vragen wel aan iedereen om zich vooraf aan te melden via deze link, de toegang is gratis.

Ter voorbereiding op het stadsgesprek vragen we iedereen om onze visie op zeggenschap te lezen:

Expertmeeting over dakloosheid en het recht op huisvesting

Recht op de Stad organiseert samen met de Rotterdamse Armoedebestrijdingsbeweging (RAB) en de Pauluskerk een expertmeeting/doordenkavond over dakloosheid in relatie tot het recht op huisvesting. De avond is vooral bedoeld om de wethouders, woordvoerders Wonen van de gemeenteraad, de bestuurders van woningcorporaties en de schrijvers van het nieuwe Rotterdamse Woonprogramma te informeren en te inspireren om het recht op huisvesting centraal te laten staan in het nieuwe Woonprogramma.

Dominee Martijn van Leerdam zal de avond openen, de diverse programmaonderdelen toelichten en de avond afsluiten. Drie sprekers zullen elk een aspect van dakloosheid en de noodzaak van het oplossen daarvan in de vorm van (permanente) huisvesting belichten. Vervolgens kunnen de aanwezigen deelnemen aan een van de drie workshops.

De sprekers zijn:

 • Jan de Vries, mensenrechtenjurist. Hij zal het recht op wonen toelichten en een instrumentarium voorstellen;
 • Dr. Thea Noga, straatarts Pauluskerk. Zij zal de urgentie vanuit de praktijk illustreren;
 • Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. Hij zal spreken over het hulp bieden aan mensen die dakloos dreigen te worden, zoals jongeren die als zij 18 jaar worden niet meer terecht kunnen in woonvoorzieningen via Jeugdzorg.

De drie workshops belichten de volgende onderwerpen:

 1. Het instrumentarium om het recht op huisvesting te implementeren o.l.v. Jan de Vries;
 2. Housing First en hoe en waarom dit thuishoort in het nieuwe Woonprogramma o.l.v. Melanie Schmit van Housing First Nederland;
 3. Twee jongeren van SamenThuis2030 zullen de nood onder jongeren nader toelichten en hoe SamenThuis2030 dakloosheid onder jongeren tegen wil gaan en waarom dit in het Woonprogramma thuishoort.

Recht op de Stad heeft eerder input gegeven op de uitgangspunten van het nieuwe Rotterdamse Woonakkoord. Met deze expertmeeting hoopt Recht op de Stad verder bij te dragen aan meer aandacht voor dakloosheid en een aanpak die dakloosheid erkent als huisvestingsprobleem (in plaats van alleen of in de eerste plaats een zorgprobleem).

De expertmeeting zal plaatsvinden op 5 september 2023 in de Pauluskerk. (Deelname is alleen mogelijk op uitnodiging.)

Foto: Eveline van Egdom, via Straatconsulaat

Startbijeenkomst Stadslab over zeggenschap

Op 11 oktober is de startbijeenkomst van het Stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’ in OASE Rotterdam met Catherine Koekoek, Richard de Brabander, Arjen van Veelen en onze eigen Joke van der Zwaard en Arie Lengkeek.

Recht op de stad en AIR, Architectuur Instituut Rotterdam, organiseren het Stadslab, een serie bijeenkomsten, in aanloop naar het Stadmakerscongres 2022 op 4 november. We verkennen de opgaven, mogelijkheden en voorwaarden voor meer zeggenschap van bewoners in het woondomein en zetten we de eerste stappen om dat te realiseren.

TEGENSPRAAK EN SOLIDARITEIT – HERUITVINDING VAN EEN PUBLIEKE ZAAK

 • Wanneer: 11 oktober, 20-22 uur (inloop 19:30 uur)
 • Waar: OASE Rotterdam, Schiehaven 25 (10 minuten fietsen van het centrum)

In deze startbijeenkomst bespreken we wat er nodig is voor het opnieuw opbouwen van zeggenschap van bewoners over hun woningen, woonomgeving en het woonbeleid van corporaties en gemeente. Met:

 • Catherine Koekoek, filosoof en architect, over de noodzaak van een democratische infrastructuur: fysieke ruimtes van en voor verschillende publieken waar ideeënuitwisseling, tegenspraak en alternatieven voor de bestaande gang van zaken kunnen ontstaan.
 • Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad InHolland Rotterdam, over bewonersondersteuning, de rol van professionals en kritisch vakmanschap.
 • Arjen van Veelen, schrijver/journalist, over betrokkenheid en solidariteit met concrete mensen en hoe dat in het beleid terug te vinden zou moeten zijn.
 • Inleiding: Joke van der Zwaard, onderzoeker/schrijver en mede-initiatiefnemer van Recht op de stad en Leeszaal Rotterdam West
 • Moderator: Arie Lengkeek, programmamaker/urbanist en mede-initiatiefnemer van wooncoöperatie  Rotterdams Woongenootschap en Recht op de stad.

Lees hier meer over de achtergrond van dit stadslab.

Bekijk het event op de site van AIR.

Ga hier naar de site van het Stadmakerscongres 2022.

Recht op de stad en AIR organiseren Stadslab over zeggenschap

In aanloop naar het Stadmakerscongres 2022 op 4 november organiseert Recht op de stad samen met AIR, Architectuur Instituut Rotterdam, het stadslab ‘Zeggenschap en deelname bewoners in het woondomein’. In dit stadslab verkennen we de opgaven, mogelijkheden en voorwaarden voor meer zeggenschap van bewoners in het woondomein en zetten we de eerste stappen om dat te realiseren.

Op 11 oktober is de startbijeenkomst in OASE Rotterdam met Catherine Koekoek, Richard de Brabander, Arjen van Veelen en onze eigen Joke van der Zwaard en Arie Lengkeek (scroll naar beneden voor meer info).

Doordenken over zeggenschap

Het afgelopen jaar organiseerden we samen met AIR een reeks doordenkavonden over belangrijke kwesties die het woondossier beïnvloeden. Op die manier gingen we met elkaar en andere partijen in gesprek en op zoek naar vernieuwende  ideeën voor het woonbeleid. We onderzochten de feiten en analyseerden de verschillende posities van betrokken partijen. We bespraken strategieën die een socialer en rechtvaardiger woonbeleid dichterbij zouden kunnen brengen.

Keer op keer kwam daarbij de positie van bewoners aan de orde. Dat is niet verwonderlijk omdat zeggenschap voor bewoners een van de belangrijkste pijlers is in ons eigen plan (maart 2021).

Zeggenschap voor bewoners

“Plannen worden samen met bewoners gemaakt en komen in samenspraak tot stand. De gemeente stimuleert en faciliteert bewoners om hun recht op zeggenschap uit te oefenen en ondersteunt nieuwe woonvormen zoals wooncoöperaties. Er zijn meerdere partijen die nu een rol spelen bij het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid van Rotterdam zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en particuliere verhuurders. Maar één belang- rijke groep belanghebbenden wordt vaak over het hoofd gezien: de burger, terwijl juist deze centraal zou moeten staan als huidige of toekomstige bewoner.
We kennen een verleden waarin Rotterdam wist hoe het moest. Ambtenaren werkten samen met bewoners aan stadsvernieuwing. De laatste decennia worden de plannen voor woning- en wijkverbetering echter ‘topdown’ en zonder gelijkwaardig overleg gemaakt en uitgevoerd. In de afgelopen jaren zien we zelfs dat plannen als voldongen feiten aan bewoners worden gepresenteerd.”

In ons plan hebben we dat verder uitgewerkt en aangegeven dat er een statuut opgesteld moet worden waarin de zeggenschap van bewoners is verankerd. Bewoners dienen vanaf het eerste planidee betrokken te zijn met volledige openheid van zaken. Bewoners moeten in alle fasen onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast moet er ruimte komen voor nieuwe vormen van planontwikkeling en woningbeheer zoals wooncoöperaties.

College van B&W besluit tot ‘stadsvernieuwing 2.0’

De acties en het pleidooi van Recht op de stad, waarbij het Com­mu­ni­qué van de Speciale rapporteurs van de Verenigde Naties (18 juni 2021) over mogelijke mensenrechtenschendingen door het woonbeleid in de Tweebosbuurt een belangrijke steun in de rug was, hebben in juli 2021 geleid tot een collegebrief waarin het college kenbaar maakte dat de stem van bewoners zwaarder gaat meewegen: “het college [wil] aan de slag met een nieuwe fase van stadsvernieuwing: Stadsvernieuwing 2.0. Waarbij samen met bewoners wordt opgetrokken om de broodnodige vernieuwing in Rotterdam samen vorm te geven”.

In de collegebrief was het voornemen opgenomen dat een sociaal statuut zou worden opgesteld. In maart 2022 is de uitgangspuntenovereenkomst Stedelijk Sociaal Statuut vastgesteld tussen Gemeente, corporaties en het GOH (Gezamenlijk Overleg Huurdersorganisaties). In de tweede helft van 2022 zou het Sociaal Statuut moeten worden opgesteld.

Dat zijn belangrijke stappen op weg naar meer zeggenschap van bewoners, maar daarmee zijn we er nog lang niet.

11 oktober: startbijeenkomst Stadslab over zeggenschap

Daarom wil Recht op de stad de komende tijd verder het gesprek voeren over wat daarvoor nodig is, zowel aan afspraken, het realiseren van onafhankelijke bewonersondersteuning alsook in realiseren van andere noodzakelijke voorwaarden. In aanloop naar het Stadmakerscongres organiseren we een serie bijeenkomsten.

Op 11 oktober is de startbijeenkomst:

TEGENSPRAAK EN SOLIDARITEIT – HERUITVINDING VAN EEN PUBLIEKE ZAAK

Wanneer: 11 oktober, 20-22 uur

Waar: OASE Rotterdam, Schiehaven 25 (10 minuten fietsen van het centrum)

In deze startbijeenkomst bespreken we wat er nodig is voor het opnieuw opbouwen van zeggenschap van bewoners over hun woningen, woonomgeving en het woonbeleid van corporaties en gemeente. Met:

 • Catherine Koekoek, filosoof en architect, over de noodzaak van een democratische infrastructuur: fysieke ruimtes van en voor verschillende publieken waar ideeënuitwisseling, tegenspraak en alternatieven voor de bestaande gang van zaken kunnen ontstaan.
 • Richard de Brabander, lector Dynamiek van de Stad InHolland Rotterdam, over bewonersondersteuning, de rol van professionals en kritisch vakmanschap.
 • Arjen van Veelen, schrijver/journalist, over betrokkenheid en solidariteit met concrete mensen en hoe dat in het beleid terug te vinden zou moeten zijn.
 • Inleiding: Joke van der Zwaard, onderzoeker/schrijver en mede-initiatiefnemer van Recht op de stad en Leeszaal Rotterdam West
 • Moderator: Arie Lengkeek, programmamaker/urbanist en mede-initiatiefnemer van wooncoöperatie  Rotterdams Woongenootschap en Recht op de stad.

Bekijk het event op de site van AIR.

Ga hier naar de site van het Stadmakerscongres 2022.

Kijk terug: Coöperaties en andere vormen van ontwikkeling, eigendom en beheer | Doordenkavond #6

Zeggenschap, gedeeld eigenaarschap… eigen opdrachtgeverschap? Coöperaties betekent: de burger aan zet. Dat kan in de sociale huur, dat kan in het middensegment, dat kan ook heel goed gemengd. Maar vanzelf gaat het niet. Rotterdam heeft een inhaalslag te maken als het gaat om de kansen en condities voor coöperatieve woonvormen. De wil is er, en het moment nu ook. Als we dat nú goed regelen, is het over 50 jaar nog steeds van waarde voor betaalbaar, toegankelijk en inclusief wonen.

Op 21 februari 2022 gingen we in de Leeszaal West met corporatiebestuurder Bernard Smits en de mensen van de Amsterdamse wooncoöoperatie De Nieuwe Meent dieper in op de condities voor coöperaties. Kijk de presentaties terug.

Arie Lengkeek

Arie Lengkeek is één van de initiatiefnemers van Recht op de Stad, en ook één van de initiatiefnemers van Het Rotterdams Woongenootschap. Samen met Peter Kuenzli publiceerde hij het boek ‘Operatie Wooncoöperatie, uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit’.

Bernard Smits over de WBVG

Bernard Smits is bestuurder van de Woningbouw Vereniging Gelderland. Dat is een bijzondere corporatie die zich louter toelegt op het organiseren van collectieve woonprojecten en beheer-coöperatieven. Hij laat zien dat er, binnen de grenzen van de woningwet, zoveel meer mogelijk is dan wat er nu gebeurt.

Hans Widmer in gesprek met FGA

Hans Widemer is een denker en doener uit Zürich. Hij had een sleutelrol in de krakersbeweging die in de jaren 80 de opmaat gaf voor een revival voor het coöperatief wonen. Nienke Terpsma en Robert Hamelynck spreken met hem over zijn jongste manifest: a proposal.

Mira Nekova over De Nieuwe Meent

De Nieuwe Meent is een van de eerste coöperatieven in Amsterdam. Zij bouwen hun gezamenlijke woonproject op het Archimedesplantsoen. Zij vertellen over hun plan, maar vooral ook over de manier waarop hun initiatief kan bestaan door het Amsterdamse beleid. Passende condities voor grond, grondbeleid, financieringsregeling en modelstatuten.

Nog niet uitgedacht?

Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #6:

Foto: Joke Schot (lancering Recht op de stad 7 maart 2021)

Duurzame renovatie of verkwistende sloop/nieuwbouw?

Op 3 januari 2022 stond in het AD een interview met een even intrigerende als verontrustende titel ‘Dit is de man die met zijn projecten de Rotterdamse skyline ingrijpend gaat veranderen’. Die man is architect en projectontwikkelaar Nanne de Ru van Powerhouse Company en RED Company. Het verhaal is een showcase, waarin De Ru de ruimte krijgt om zijn plannen voor Rotterdam te promoten.

 

© foto Joke Schot 2021

Enkele leden van Recht op de stad lezen hoe de gemeente Rotterdam de stad laat katapulteren naar het verwezenlijken van een grote droom: een skyline die aansluit bij de serieuze spelers in de wereld. Reden voor interne discussie en een reactie.

Op 6 september 2021 werd het Global Center on Adaptation (GCA), het prestigieuze internationaal klimaatcentrum geopend, dat zich onlangs heeft gevestigd in het gloednieuwe floating office in de Rijnhaven. De Ru tekent voor de ontwikkeling van dit drijvende kantoorgebouw, dat wordt omschreven als het grootste ter wereld. Aan hoogwaardigheidsbekleders gaf hij uitleg over de duurzame en innovatieve kwaliteiten van zijn gebouw. Met Koning Willem-Alexander en voormalig VN-baas Ban Ki-moon in zijn kielzog, lijkt De Ru het gelijk naar zijn zijde te trekken.

Het verhaal in de krant is primair gericht op de man die met zijn projecten zijn stempel gaat drukken op het Rotterdam van de toekomst. De Ru is de drijvende kracht achter enorme bouwprojecten, met duizenden woningen in torens van meer dan 200 meter hoog, “want het moet veel hoger dan die stompjes tot 150 meter” zo zegt hij. De Ru gaat de komende jaren groots uitpakken met Rise aan het Hofplein, transformatie van fabriekscomplex Codrico aan de Rijnhaven en Brutus in het Merwe- Vierhavengebied.

Rotterdam genereert als grootste havenstad van Europa, nog altijd een ongekend grote uitstoot. Gezien de te verwachten verdere uitdijing van de energiecrisis en een toename in de inzet van fossiele brandstoffen, zullen de klimaatdoelen verder worden vooruitgeschoven en is de inschatting dat een temperatuurstijging van meer dan 1,5 graden realiteit wordt, gegrond.

Daarnaast mag worden vastgesteld dat de ambities om te ‘bouwen-bouwen-bouwen’, nauwelijks of geen raakvlakken heeft met afwegingen die een duurzame toekomst als uitgangspunt hanteren. Sloop, nieuwbouw en schaalvergroting zijn en blijven dominante uitgangspunten. De gemeente Rotterdam denk vooral in grote volumes beton, staal, glas en asfalt, en laat buiten beschouwing dat de productie van al die nieuwe bouwmaterialen, de sloop van enorme gebouwen en het megatransport daarvan, gigantische CO2 emissies en afval tot gevolg hebben.

Op Doordenkavond #4 over ‘Slopen of renoveren, een duurzame afweging op 10 januari jl. lichtten experts  Jan Willem van de Groep en Jan Jongert van Superuse studios dit probleem toe.

Recht op de stad komt tot de conclusie dat nu het moment is om een alarmerend signaal te geven en te onderzoeken wat er nodig is en kan worden gedaan om een andere koers te nemen. Om een catastrofe te voorkomen moet we nu ingrijpen.

Samen met Bewonerscommissie Behoud Pompenburg stelt Recht op de stad voor om af te zien van sloop van woongebouw De Pompenburg (in 1980 gebouwd door Carel Weeber) en de andere gebouwen binnen het project Rise, en in plaats daarvan te kiezen voor transformatie. Maak van deze transformatie een pilot om te komen tot een cultuuromslag in het denken over stedenbouwkundige vraagstukken, stadsvernieuwing, transformatie en behoud van maatschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Betrek in alle overwegingen biodiversiteit, ecologisch evenwicht en het per direct voorkomen van CO2 uitstoot om verdere klimaatverandering te stoppen.

Recht op de stad en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg deden dit voorstel eerder deze week in een gezamenlijke brief aan de gemeente, de directie van woningcorporatie Havensteder en de directies van Powerhouse Company en Red Company.  Wij gaan graag in gesprek met deze partijen en hebben aangeboden te faciliteren in het betrekken van experts die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een alternatief voor de locatie Pompenburg.

Lees onze brandbrief hier

Impressie van hoogbouwprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Joke Schot 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

 

Helmuth Tjemmes, fotograaf, activist en bewoner van De Pompenburg © foto Joke Schot 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

 

© foto Roland Huguenin 2021

Als praten niet helpt: kraken, staken en ander verzet | Doordenkavond #7

De afgelopen maanden hebben we met onderzoekers, beleidsmakers, corporatiebestuurders en bewoners flink doorgedacht over het veelkoppig monster dat de wooncrisis is gaan heten. We spraken over het nut van gemengde wijken, de Rotterdamse woningvoorraad en coöperatieve woonvormen en gingen na afloop soms geïnspireerd, soms gefrustreerd, maar altijd wijzer naar huis. Is de crisis daarmee bezworen? Het antwoord laat zich raden.

Soms is er meer nodig dan praten en samen wijzer worden. De laatste Doordenkavond staat dan ook geheel in het teken van verzet. Het wordt een ode aan alle poster makende, stickers plakkende, liedjes zingende, tweets versturende, huisjes krakende en demonstraties organiserende individuen en groepen die Rotterdam rijk is. Met onder andere flitspresentaties van: Mustapha Eaisaouiyen en Pauline Wiersema. De avond wordt muzikaal begeleid door Keimpe de Jong.

Maandag 14 maart 2022 | Gemaal op Zuid | 20.00 – 21.30 uur | LIVE! Aanmelden is niet nodig

Leesvoer

Wil je vooraf alvast wat lezen of je achteraf verdiepen? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #7:

Demonstranten lopen met grote banner met #woonopstand door Rotterdam. De Erasmusbrug is zichtbaar op de achtergrond.

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

Coöperaties en andere vormen van ontwikkeling, eigendom en beheer | Doordenkavond #6

Zeggenschap, gedeeld eigenaarschap… eigen opdrachtgeverschap? Coöperaties betekent: de burger aan zet. Dat kan in de sociale huur, dat kan in het middensegment, dat kan ook heel goed gemengd. Maar vanzelf gaat het niet. Rotterdam heeft een inhaalslag te maken als het gaat om de kansen en condities voor coöperatieve woonvormen. De wil is er, en het moment nu ook. Als we dat nú goed regelen, is het over 50 jaar nog steeds van waarde voor betaalbaar, toegankelijk en inclusief wonen.

Op deze doordenkavond gaan we met corporatiebestuurder Bernard Smits en de mensen van de Amsterdamse wooncoöoperatie De Nieuwe Meent dieper in op de condities voor coöperaties. Wat is nodig, en vooral ook: wat levert het op? De avond wordt gemodereerd door Rineke Kraaij. Nienke Terpsma en Robert Hamelijnck van Fucking Good Art verzorgen een intermezzo met de godfather van coöperatief wonen, Hans Widmer. Arie Lengkeek verzorgt namens Recht op de Stad een korte introductie.

Maandag 21 februari 2022 | Leeszaal West | 20.00 – 21.30 uur | LIVE! Aanmelden is niet nodig

Sprekers

Bernard Smits

Bernard Smits is bestuurder van de Woningbouw Vereniging Gelderland. Dat is een bijzondere corporatie die zich louter toelegt op het organiseren van collectieve woonprojecten en beheer-coöperatieven. Hij laat zien dat er, binnen de grenzen van de woningwet, zoveel meer mogelijk is dan wat er nu gebeurt.

De Nieuwe Meent

De Nieuwe Meent is een van de eerste coöperatieven in Amsterdam. Zij bouwen hun gezamenlijke woonproject op het Archimedesplantsoen. Zij vertellen over hun plan, maar vooral ook over de manier waarop hun initiatief kan bestaan door het Amsterdamse beleid. Passende condities voor grond, grondbeleid, financieringsregeling en modelstatuten.

Hans Widmer

Hans Widemer is een denker en doener uit Zürich. Hij had een sleutelrol in de krakersbeweging die in de jaren 80 de opmaat gaf voor een revival voor het coöperatief wonen. Nienke Terpsma en Robert Hamelynck spreken met hem over zijn jongste manifest: a proposal.

Arie Lengkeek

Arie Lengkeek is één van de initiatiefnemers van Recht op de Stad, en ook één van de initiatiefnemers van Het Rotterdams Woongenootschap. Samen met Peter Kuenzli publiceerde hij vorige maand het boek ‘Operatie Wooncoöperatie, uit de wooncrisis door gemeenschappelijk bezit’.

Leesvoer

Wil je vooraf alvast wat lezen of je achteraf verdiepen? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #6:

Redactie: Joke van der Zwaard, Gijs van der Meer, Nienke Terpsma, Arie Lengkeek

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

Kijk terug: Good corp/Bad corp: de maatschappelijke taak van corporaties | Doordenkavond #5 (video)

Woningcorporaties: zijn ze nou maatschappelijk of marktgericht? De vijfde doordenkavond gaat over de maatschappelijke taak van corporaties. In Het betere plan voor wonen dat Recht op de stad in 2021 schreef, worden woningcorporaties neergezet als hoeksteen van de samenleving. Maar is het wel logisch dat we zoveel van woningcorporaties verwachten? Kunnen ze nog wel bijdragen aan de brede opvatting van hun taak, een brede doelgroep en het leefbaar maken van de stad? Immers, ze zijn vaak ook de uitvoerders van de Woonvisie waar we het niet mee eens zijn.

In de vijfde doordenkavond van Recht op de stad en AIR stellen we daarom samen met Mirthe Biemans, Arjen Zandstra en Fouad Akka de positie van woningcorporaties ter discussie. De avond wordt gemodereerd door Hasna El Maroudi en fotograaf Joke Schot en publicist Roland Huguenin nemen je mee in hun foto- en verhalenserie ‘Portretten van de laatste Tweebossers’.

Bekijk de avond hier terug (video op YouTube).

Klassieke bruine linnenkast gevuld met stapels linnenngoed

Beeld: Joke Schot

Leesvoer

Ben je nog niet uitgedacht? Dit is de doordenk lees-, kijk- en luisterlijst #5:

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Lees meer over het programma in de aankondiging Wijzer over wonen: doordenkavonden in aanloop naar verkiezingen.

De doordenkavonden worden wisselend in Leeszaal West en Het Gemaal op Zuid georganiseerd.

Pagina 1 van 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén