Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Algemeen Pagina 2 van 6

Rotterdam Architectuur Maand (T)Huis

(T)Huis is de hoofdtentoonstelling tijdens de Rotterdam Architectuur Maand.

Locatie: Het Nieuwe Instituut | 01.06 – 30.06 2022

De wooncrisis is één van de grootste bouwopgaven van dit moment. Vanaf Het Podium, boven op Het Nieuwe Instituut, zien we de stedelijke groei aan ons voorbij trekken. Maar wat zie je niet? Reflecteert dit overweldigende panorama van de stad ons (T)Huis, of speelt dit zich af op de grond, op ooghoogte? (T)Huis is je verbonden voelen met je straat, je buurt, je stad. Een leefomgeving die momenteel onder druk staat. Oplossingen en kansen lijken ver weg, maar komen dichterbij in de tentoonstelling (T)Huis met ruim 40 innovatieve plannen en ontwerpen van architecten, makers, studenten en vernieuwers.

Bezoek de tentoonstelling (T)Huis en Het Podium de hele maand juni gratis tijdens de Rotterdam Architectuur Maand in Het Festivalhart, in én op Het Nieuwe Instituut.

QR-code “Wonen in blessuretijd”. Luister HIER naar quotes uit verhalen van bewoners uit de Tweebosbuurt.

Fotograaf Joke Schot en tekstschrijver Roland Huguenin, beiden verbonden aan Recht op de stad, vormen samen één van de veertig deelnemende teams die door het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) zijn geselecteerd om hun ideeën te ontvouwen over het Rotterdam van de toekomst. Dat doen zij met de ideeën over de inclusieve stad die in hun project “Wonen in blessuretijd” vorm kregen naar aanleiding van gesprekken en interviews met bewoners die hun (T)Huis moesten verlaten omdat derden het recht op hun eigen stukje stad claimden en voor hun voeten wegkaapten.

 

‘De jeugd heeft de toekomst’ en zo is het! Zij staat nog dicht bij haar kinderjaren en weet als geen ander dat stevig staan en in balans blijven, hét uitgangspunt is om vooruit te kunnen komen. De helpende hand en de zijwieltjes waren van tijdelijke aard, maar dienden wel als basis voor het prille bestaan en zijn in het geheugen gegrift. Zij weet dus ook, dat een bouwwerk niet kan blijven staan als een goede fundering ontbreekt.
Stadmakers schrijven geschiedenis. Zij creëren nieuwe hoofdstukken inclusief de helpende hand en veilige zijwieltjes, omdat ze weten dat hun toekomst(plannen) rust(en) op de schouders van het verleden. Wie dat verband verstoort, verstoort de verbinding van de stad met zijn bewoners.

 

 

Radioprogramma 5 Dagen in Rotterdam

Radioprogramma ‘5 Dagen…’ was deze week in Rotterdam. Naast verhalen van Feyenoordfans ook aandacht voor ‘hoofdpijndossier’ de Tweebosbuurt en het werkbezoek van de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties aan Nederland op 9-20 juni, die ook Rotterdam zal bezoeken. Je kunt de fragmenten terugluisteren.

Maandag: Tweebosser Edwin Dobber vertelt over wat het met hem doet dat zijn woning en de buurt waarin hij is geboren en opgegroeid worden gesloopt. Luister hier terug, vanaf 18:00 minuut.

Dinsdag: Een bewoner van de Tweebosbuurt die een woning heeft gekocht vertelt over zijn ervaring. De gemeente biedt geld om zijn woning te kopen, maar het gaat niet om geld: de bewoner wil blijven en meepraten over zijn buurt. Wethouder Bas Kurvers is ‘niet beschikbaar’ voor een gesprek met het programma. Luister terug, vanaf 17:00 minuut.

Donderdag: Jan de Vries, vertegenwoordiger van woonrecht-beweging The Shift, vertelt over het werkbezoek van VN-Rapporteur mr. Balakrishnan Rajagopal aan Nederland. Vorig jaar stuurde de rapporteur samen met vier andere rapporteurs een officiële brief aan de Nederlandse overheid over het Rotterdamse woonbeleid (lees de brief hier). Het uitgangspunt van de Woonvisie dat het aantal betaalbare woningen moet verminderen omdat er te veel huishoudens met een laag inkomen in de stad wonen is in strijd met het recht op huisvesting. De sloop van de Tweebosbuurt heeft geleid tot schending van dit mensenrecht omdat bewoners zijn gedwongen te verhuizen en niet hebben kunnen meepraten over dit besluit en hun herhuisvesting. Luister het fragment hier terug, vanaf 18:00 minuut.

Vrijdag: De wethouder wil nog steeds niet in gesprek met het programma. Edwin Dobber reageert en kijkt vooruit naar het bezoek van de VN-Rapporteur aan zijn buurt. Hij wil hem vertellen dat de bewoners gediscrimineerd worden en hij hoopt dat de Woonvisie van tafel wordt geveegd. Luister hier terug, vanaf 21:00 minuut.

Foto: Joke Schot

Gemeenteraad neemt 10-puntenplan FNV Rotterdam in ontvangst

Lokaal FNV Rotterdam heeft op donderdag 21 april op de trappen van het stadhuis alle nieuw gekozen leden van de gemeenteraad een 10-puntenplan aangeboden. Burgemeester Aboutaleb deed de aftrap. Het 10-puntenplan is ondertekend door zeven Rotterdamse partijen: 50Plus, BIJ1, Denk, GroenLinks, PvdA, Socialisten 010 en SP.

De tien punten voor een sociaal beleid gaan over onderwijs, werk, wonen, armoedebestrijding, de energietransitie, zorg, vakbondsproef bouwen, aanbestedingen en seniorenbeleid. Over wonen staat er in het plan:

Niet slopen, maar goed wonen

 1. Rotterdam ontwikkelt een nieuwe woonvisie gericht op voldoende aanbod van sociale huur (< €754,- p/m) en midden huur (van €754,- tot €1005,- p/m). Aan deze woonvisie wordt een sociaal statuut woningbouw Rotterdam gekoppeld.
 2. Rotterdam realiseert duurzame en energiezuinig bouwen en verduurzaming van de huidige woningvoorraad.
 3. Niet slopen van technisch goede woningen en het tegengaan van het onttrekken van sociale woningen uit de voorraad waar deze voor bedoeld zijn.
 4. Bij het vaststellen van onderdelen van de woningvoorraad alleen die woningen meetellen die voldoen aan de regels van de landelijke overheid (bouwbesluit) en de geldende huurliberalisatiegrens.
 5. De woonlasten van de lage en middeninkomens mogen niet stijgen, ook niet vanwege de energietransitie.
 6. Bescherming arbeidsmigranten tegen slechte huisvesting door:
  • de arbeids- en huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten te regisseren, monitoren en handhaven;
  • bed en brood scheiden: werkgevers zijn geen huisbazen. Er wordt door de gemeente een vergunningsplicht ingesteld voor uitzendbureaus en de huisvesting van arbeidsmigranten gaat onder regulier huurrecht vallen.

Lees het hele plan op de website van Lokaal FNV Rotterdam.

(foto van website Lokaal FNV Rotterdam)

Schijndemocratie op Zuid

Feijenoord-bewoner Ype Akkerman schreef een brief aan het college van B & W, het bestuur van het NPRZ en de gemeenteraad over de burgerraadpleging die is georganiseerd in het kader van 10 jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Aan:

Het College van B&W Rotterdam,

Het bestuur van het NPRZ,

De Gemeenteraad van Rotterdam, met het verzoek:

 1. Deze melding zo snel mogelijk bij het College aan te kaarten.
 2. Het College te vragen om een heldere en logische planning van de Burgertop, de Midterm Review en de onderhandelingen over de nieuwe Regiodeal. Inclusief een planning voor de consultatie van de Wijkraden op Zuid over deze onderwerpen.
 3. Met tevens het verzoek aan het College de Wijkraden zo snel mogelijk te informeren over de nota Menskracht op Zuid en de uitvoering van de motie ‘Van Zuid Voor Zuid’.

Dames en heren,

Op het gevaar als een kniesoor over te komen met deze reactie op de huidige burgerraadpleging over het NPRZ, deze procedure deugt van geen kant. Dat licht ik hieronder toe.

1. Onverhoeds voorbereidende gesprekken

Via twitter kwam ik erachter dat er online gesprekken zouden zijn ter voorbereiding op een Burgertop. Dat die op 15 mei zou plaatsvinden bleek pas tijdens zo’n gesprek waaraan ik deelnam. Marco Pastors, alias de Stem des Volks, meldde me desgevraagd dat de Gebiedscommissies en Wijkraden van Zuid geïnformeerd noch geraadpleegd zijn over deze procedure, want hij wilde pas met de nieuwe Wijkraden een start maken. Dat komt mij voor als minachting van de bestuurscommissies van Zuid die na vier jaar noeste arbeid net hun werk hebben afgerond.

2. Gebiedscommissies en Wijkraden op Zuid zijn bewust omzeild

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de bestuurscommissies van Zuid bewust onkundig gehouden zijn van deze procedure, vanuit de vrees van bemoeienis of kritisch commentaar vanuit deze inmiddels goed ingevoerde en gelouterde volksvertegenwoordigers. De Burgertop vindt bovendien plaats op 15 mei. Dat is een datum waarop de nieuwe Wijkraadsleden hooguit hebben kunnen snuffelen aan elkaar en dus gemakkelijk kunnen worden gepasseerd en voor voldongen feiten worden gesteld. Is dat de manier om met je volksvertegenwoordiging om te gaan? En de burgemeester en de minister van BZK zich maar het hoofd breken over de lage opkomst bij de recente verkiezingen.

3. Burgertop in september is beter.

Dat er een Burgertop plaatsvindt is natuurlijk prima. Ik heb er vorig jaar april zelf voor gepleit bij het College en het NPRZ, maar dan nadrukkelijk  in het eerste kwartaal van 2022. Zodat zo’n Top een rol kan spelen bij de verkiezingen, doordat kandidaten voor de Gemeenteraad en de Wijkraden er hun ideeën m.b.t. Zuid kunnen presenteren. Het had ook de opkomst positief kunnen beïnvloeden. De huidige datum is wel heel ongelukkig en kan beter worden verplaatst naar september. Dan is er waarschijnlijk een nieuw College en kunnen de wijkraden de bewoners prepareren. En dat gaat uiteraard beter als ze bovendien worden geraadpleegd over de aanloop naar deze Burgertop.

4. Magere Midterm Review

Via verschillende kanalen begreep ik dat er een Midterm Review (MTR) plaats zou vinden, maar dat is vooral toeval. Want de opzet ervan is nooit aan de bestuurscommissies van Zuid voorgelegd, zelfs niet ter informatie. Ik krijg ook de indruk dat deze MTR erg minimalistisch wordt aangepakt; de Stem des Volks spreekt inmiddels van een ‘thermometer’. Ik zou toch verwachten dat er in het kader van zo’n MTR een onbevangen en deugdelijke wetenschappelijke reflectie plaatsvindt op de resultaten van de afgelopen 10 jaar. Dat daarnaast ook enige afstand wordt genomen om te kijken of de oorspronkelijke analyse van Deetman en Mans nog actueel is. En dat op basis daarvan ook de vraag aan de orde is of het huidige ontwerp nog geschikt is voor de komende 10 jaar. Dit alles om van te leren en met het oog op een goede en gedragen aanpak voor het vervolg, wat voor een programma van 20 jaar met een nationale status toch geen overbodige luxe is. Helaas, niets van dit al. Dit terwijl het NPRZ alom wordt gepromoot als ‘lichtend voorbeeld’. En dit terwijl het College al die tijd met de wijwaterkwast door de stad liep om Wijk aan Zet aan de man te brengen. Het ‘ja zeggen, nee doen’ wordt hier wel heel opzichtig geëtaleerd

5. Menskracht op Zuid gaat voorbij aan de burgers

Of is de nota Menskracht op Zuid het resultaat van zo’n reflectie? Dan is dat wel erg kort door de bocht. En waarom is die nota niet ook ter consultatie voorgelegd aan de bestuurscommissies van Zuid? Ze zijn er zelfs niet eens over geïnformeerd!

6. Hoezo Van Zuid voor Zuid?

Wel is bij de Raadsbehandeling van deze nota de motie ‘Van Zuid Voor Zuid’ aangenomen die een flinke correctie zou kunnen betekenen op het ondemocratische karakter van het NPRZ. Maar zelfs die motie heeft het NPRZ of het College niet op het idee gebracht de bestuurscommissies alsnog actief te informeren over de ideeën en plannen voor de komende 10 jaar. Laat staan de burgers van Zuid.

7. Een ernstig democratisch tekort

Deze procedure deugt dus van geen kant en illustreert voor de zoveelste keer het ernstige democratisch tekort van het NPRZ. Het heeft er niet alle schijn van, maar is het evident dat de Stem des  Volks nog steeds doet wat hem belieft. En dat hij zich een beetje door dit momentum voor een gedegen evaluatie heen wil glibberen.

Het zal nooit wennen. En dat is maar goed ook.

Ype Akkerman

Vrije burger van Rotterdam

Trotse bewoner van Feijenoord

www.pedeng.nl

Ontmoetingen op Zuid

Fotograaf Joke Schot werkt voor Recht op de stad. Onlangs had zij de expositie “Uitgedoofd en Ontzield” in Gemaal op Zuid, waar foto’s werden getoond die ze maakte van de gentrificatie in de Tweebosbuurt. In het decor van haar eigen foto’s, was ze te gast bij “Zuidtopia muziekmatinee”, waar ze door Anna-Maria Carbonaro werd geïnterviewd over haar werk en achtergrond.

De korte film “Ontmoetingen op Zuid” geeft een beeld van de matinee. Naast sfeerimpressies zie je fragmenten van een optreden van de Rotterdamse band Beatriz. De vier bandleden, afkomstig uit Rotterdam, Cuba en Spanje, speelden spannende beats met ingrediënten uit salsa, Latin en jazz.

“The Displaced” van Easton Davy © 2022

Op verzoek van Joke ontvangt Gemaal op Zuid op deze middag een bijzondere gast, de Amerikaanse ‘live painter’ Easton Davy (1968, Saint Kitts en Nevis). Easton werkt vaak bij concerten, waar hij zich laat inspireren door de muziek. Sinds 2004 was hij regelmatig te gast bij het North Sea Jazz Festival. Na enkele jaren afwezigheid, woont hij nu een half jaar in Rotterdam. Om een betere indruk te krijgen van de voedingsbodem van Joke’s expositie, maakten zij eerder in de week samen een wandeling door de Tweebosbuurt.

Easton is erg onder de indruk van de sloop en de kaalslag. “Er is veel veranderd in Rotterdam. Nu ik zie dat arme mensen worden weggejaagd om plaats te maken voor de nieuwe rijken en ook hier de huizen onbetaalbaar zijn geworden, is mijn beeldvorming toe aan herziening. Ik dacht dat dat alleen in grote steden zoals New York gebeurde.” Zijn impressie keren terug in “The Displaced” dat hij vandaag heeft geschilderd.

Docu “geWOON – luister naar de stad” 6 maart op OPEN Rotterdam

Zondag 6 maart zendt OPEN Rotterdam vanaf 18:00 uur twee docu’s van Wijk TV uit. De docu’s zijn gemaakt door Ron Blom en Wim Wiegmann, die het initiatief Recht op de stad sinds de oprichting met veel belangstelling volgen (en filmen). Je kunt de docu’s kijken op TV of via de livestream. Update: kijk de documentaire ‘geWOON – luister naar de stad’ hier terug.

De 1e docu “geWOON – luister naar de stad” schetst de gevolgen van de Woonvisie en de daarmee samenhangende woonproblematiek. Al sinds het Woonreferendum in 2016 volgt Wijk-TV de ontwikkelingen rond de sociale woningbouw in de stad kritisch. Zo werd in beeld gebracht hoe bewoners van het Zinkerblok op Zuid gedwongen werden uit te verhuizen, hun panden werden kluswoningen.  Daarnaast laat de docu ook de opkomst en resultaten zien van 1 jaar Recht op de stad.

Vlak voor de verkiezingen wil Wijk TV met deze docu stimuleren dat Rotterdammers meer bewust kiezen voor politieke partijen die opkomen voor hun woonbelang. (Zie ook onze Kieswijzer hier.)

De 2e docu “Het Poortgebouw – van 1980 voor altijd” volgt het wel en wee van de bewoners van het Poortgebouw. Al ruim 40 jaar wonen zij legaal in het gebouw. Ondanks tegenwerking, onderhandse doorverkoop en rechtszaken van projectontwikkelaars wisten ze het gebouw in deze unieke woonfunctie te behouden. Een mooi aspect is dat filmmaker Wim Wiegmann medebewoners van het eerste uur portretteerde samen met de huidige bewoners in hun oude kamer. De docu was bedoeld om het jubileum te omlijsten, helaas gooide een virus roet in het eten. Nu met 2 jaar vertraging wordt er toch  nog feestelijk een taart aangesneden.

Zuidtopia #1: gast Joke Schot ontvangt Easton Davy en Beatriz

Eerste editie van de Zuidtopia muziekmatinee in 2022

Links Bobby McFarrin, rechts Easton Davy in de Tweebosbuurt – Foto’s Joke Schot

zondag 6 maart | 16:00 tot 18:30 | Gemaal op Zuid | vrije toegang | vanaf 18:30 is de Wijkkeuken van Zuid geopend (€ 6,50 op=op)

Dit keer vertelt de muziekmatinee het verhaal van Joke Schot. Deze fotograaf, die opgroeide aan boord van een vrachtschip is autodidact en heeft zich gespecialiseerd in muziek, dans, circus en toneel. Haar fotowerk omvat reportages, portretten, impressies en vrij werk. Emotie, sfeer, interactie, contrast en balans, geven haar beelden een eigen signatuur. De laatste maakte Joke portretten van Rotterdammers die hun huurwoning moeten verlaten als gevolg van het woonbeleid. Eind 2020 sloot zij zich aan bij Recht op de stad. Haar werk word regelmatig geëxposeerd en is gepubliceerd via kranten, tijdschriften, cd’s en affiches.

De middag wordt gepresenteerd door Anna-Maria Carbonaro die Joke van alles gaat vragen over haar muzikale smaak, projecten en verhalen over Rotterdam Zuid.

Hoewel Joke normaal gesproken achter de camera staat, verplaatst ze zich speciaal voor deze muziekmatinee naar de spotlights. Zij komt niet alleen. Ze brengt percussionist Steven Brezet mee, een Rottedamse muzikant die ze leerde kennen tijdens een optreden van de Amerikaanse band Snarky Puppy. Steven treedt op met Beatriz – een groep jonge musici uit Cuba, Spanje en Nederland, verenigd door de liefde voor Latin muziek. De band wordt geleid door de Cubaanse pianiste Laura Beatriz Argudin en geeft meeslepende high-energy optredens die iets vangen van een nacht in Havana, van de traditionele Son Montuno tot de meest pittige Latin Jazz en Cubaanse Salsa.

Ook verwelkomen we als special guest de Amerikaanse live painter Easton Davy die geïnspireerd op een wandeling die hij maakte samen met Joke door de Tweebosbuurt, zondag live een schilderij zal maken op het ritme van de muziek van Beatriz. Easton woont tijdelijk in Nederland.

Easton: “Dank je wel photographer Joke Schot. You educated me today on the terrible problems of gentrification in Rotterdam. This is a side of the city I never knew about. So much for me to process… But I would like to shed light on this very important issue about the displaced people. With my ART. It’s not always about Jazz.” | 28 februari 2022 | About the artist Easton | Easton at North Sea Jazz 2017

Tot 20 maart is in Gemaal op Zuid de foto-expositie ‘Uitgedoofd en ontzield’ van Joke Schot en Roland Huguenin te zien.
Lees verder

Gentrificatie en Recht op de stad in podcast ‘Stadswandelingen’

Vandaag lanceert het studenteninitiatief Erasmus Verbindt in samenwerking met RTV Rijnmond de podcast ‘Stadswandelingen’. Het eerste seizoen van Stadswandelingen start met de aflevering Gentrificatie. In deze aflevering komen stadsdichter Dean Bowen, stadssociologe Gwen van Eijk en Tweebosser Mustapha Eaisaouiyen aan het woord.

Gwen en Mustapha zijn beiden mede-initiatiefnemer van Recht op de stad en zij vertellen in de podcast onder andere over Recht op de stad en de sloop van de Tweebosbuurt (met een kleine rol voor Tweebosser Edwin Dobber). De wandeling start bij Zuidplein en eindigt in de Afrikaanderwijk.

Bekijk hieronder de trailer en luister via deze link naar de aflevering.

Recht op de stad presenteert: Kieswijzer wonen #GR2022

PERSBERICHT

Op 25 februari lanceert Recht op de stad de Kieswijzer met 16 stellingen over woonbeleid. Rotterdammers kunnen de Kieswijzer online invullen (rechtopdestad.nl/kieswijzer) om hun eigen mening te vergelijken met de standpunten van politieke partijen. Op de website zijn de standpunten ook visueel gepresenteerd om de partijen makkelijk te kunnen vergelijken.

Uit de Kieswijzer blijkt dat 13 partijen de Woonvisie willen herzien. Met betrekking tot zeggenschap zeggen 11 partijen het eens te zijn dat er bij sloopplannen een draagvlakmeting onder bewoners moet worden uitgevoerd (dat gebeurt nu alleen bij renovatie) en 12 partijen vinden dat bewoners ondersteund moeten worden door een onafhankelijke organisatie. Ook zijn 13 partijen het ermee eens dat de Rotterdamwet discrimineert en niet langer in Rotterdam moet worden ingezet.

Van de 20 partijen die meedoen met de lokale verkiezing, hebben er 17 meegewerkt aan de Kieswijzer. Leefbaar Rotterdam liet weten niet mee te willen doen. Van FvD en Wij Kleurrijk Rotterdam kregen we geen reactie.

Recht op de stad heeft de Kieswijzer gemaakt om Rotterdammers te informeren en helpen bij hun keuze voor een politieke partij voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Wonen is een van de belangrijkste onderwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker in Rotterdam, waar de Woonvisie, het gebrek aan zeggenschap voor bewoners en controversiële maatregelen zoals de Rotterdamwet al jaren voor discussie en onvrede zorgen.

De 16 stellingen zijn gebaseerd op het ‘betere plan voor wonen in Rotterdam’ dat Recht op de stad presenteerde in maart 2021. Recht op de stad is een initiatief van bewonersgroepen en betrokken Rotterdammers voor een beter en eerlijker woonbeleid.

De komende weken staat Recht op de stad op verschillende markten in de stad om de Kieswijzer onder de aandacht te brengen en met Rotterdammers in gesprek te gaan over de verkiezingen.

Gespreksavond met leden en kandidaat-leden van Wijkraad Afrikaanderwijk

maandag 21 februari | 19:30 – 21:00 | Gemaal op Zuid | inloop vanaf 19:15 | vrije toegang

De wijk is aan zet. Leden van de bestaande Wijkraad Afrikaanderwijk en nieuwe kandidaten, gaan met elkaar in gesprek over het vertegenwoordigen van hun wijk. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk vinden, zoals wonen, integratie, groen, welzijn, bereikbaarheid, veiligheid op straat en tal van andere onderwerpen.
De Afrikaanderwijk is divers. Hoe leven tientallen nationaliteiten daar met elkaar samen en hoe krijgen zeven wijkraadsleden grip op die samenleving? En minstens zo belangrijk: hoe en welke contacten kunnen tot stand worden gebracht tussen de al aanwezige bewoners en de nieuwkomers?
Wat doet die wijkraad? Kunnen zij onderwerpen bij de gemeente agenderen? Hebben zij invloed, zijn zij gelijkwaardige gesprekspartners of zijn zij een spreekbuis van de gemeente. Hoe legt de wijkraad contact met de buurt en hoe betrekken zij bewoners bij de wijkraad?
Kortom: een wereldbaan. Kom luisteren en meepraten over de ideeën en strategieën van 19 kandidaat-wijkraadsleden.

Lees verder onder de foto

Entree Afrikaanderwijk 2020 – © foto Joke Schot

SPREKERS
Inleiding en presentatie van deze avond wordt gedaan door Agnes Verweij (journalist en vertegenwoordiger van Recht op de stad).

Aanvullende informatie wordt spoedig bekend gemaakt.

INTERMEZZO
De avond wordt muzikaal omlijst door de Rotterdamse zangeres Lena Evora en pianist/gitarist Toy Vieira, beiden afkomstig uit  Kaapverdië. Zij verbinden verhalende poëzie met ritmisch avontuur.


VERDIEPING
Meedoen, meedenken en meebeslissen 

Wijkraad Afrikaanderwijk 

In Afri

Naast een stem voor de gemeenteraad brengen de Rotterdammers voor het eerst ook een stem uit op hun favoriete wijkraadslid. Op hun favoriete wat? Precies! Daarom organiseert Arminius Stemmen in de stad: De wijk aan zet? onderdeel van een programmareeks over invloed en zeggenschap van Rotterdammers rondom de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dinsdag 8 maart 2022 | 20:00 | tickets via de link

KIJKEN en TERUGKIJKEN
Deze gespreksavond is live te volgen via YouTube en kan na de uitzending worden teruggekeken.

Deze avond is onderdeel van de Expositie ‘Uitgedoofd en Ontzield’, door Joke Schot en Roland Huguenin samengesteld en ontwikkeld voor de Afrikaanderwijk Coöperatie in het Gemaal op Zuid.

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Rotterdam.

Pagina 2 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén