Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Algemeen Pagina 2 van 7

Terugkijken: symposium Cooperative Conditions

Op 6 oktober organiseerden AIR en het Keilecollectief het symposium Cooperative Conditions / learning from Vienna, Zürich and Munich. Deze drie steden hebben een sterke geschiedenis van betaalbare woningen en wooncoöperaties. Niet de individuele vraag “hoe wil ik leven?”, maar het gezamenlijk vormgeven van de vraag “hoe willen we samenleven?” bepaalt het coöperatieve model. Huisvesting is een grondrecht, geen handelswaar. Burgers kunnen het samen vormgeven.

Het symposium verkende de successen van coöperatieve zelforganisatie van burgers vanuit het perspectief van de institutionele en gemeentelijke voorwaarden die nodig zijn om dit te bereiken: coöperatieve condities. Arie Lengkeek (Recht op de stad) en Peter Kuenzli, experts en auteurs van het boek Operatie Wooncoöperatie, stelden het programma voor het symposium samen.

De drie lezingen (in het Engels) zijn nu terug te kijken.

Lezing over Vienna, door Robert Korab

Alliances for agency and self-control – cooperative housing and social sustainability: Over het systeem van Wenen, hoe het kan dat zij zo’n enorme grote sociale voorraad voor een enorm brede doelgroep hebben en argumenten voor maatschappelijke, not-for-profit ontwikkelaars en woningcorporaties die hun taak weer breed gaan opvatten en oppakken.

Lezing Zurich, door Claudia Thiesen

Typologies for a changing society – challenges for old and new cooperatives: Over hoe in Zurich de stad, banken en coöperaties volledig vanzelfsprekend samenwerken, hoewel dat iets is dat pas recent een nieuwe impuls kreeg. De bronnen voor die impuls zijn breed – zo breed als Recht op de stad. 

Lezing over Munchen, door Martin Klamt

Munich Mule – Recipe, Ingredients and Flavors of the Affordable Housing Mix in Munich: Over hoe in Munchen de woonpolitiek glashelder inzet op betaalbaarheid en daarbij alle spelers ruimte geeft en eisen oplegt. “We zagen dat de prijzen stegen en de kwaliteit daalde, en nu is het omgekeerd: de prijzen dalen en de kwaliteit stijgt.” En dat alles volledig in lijn met de Europese regels voor staatssteun, waarmee in Nederland juist alles wat niet commercieel is van tafel wordt geveegd. 

Meer over wooncoöperaties kijk je hier. Of lees hier over de coöperatieve condities voor Rotterdam.

Home is where ‘het hard’ is

Enkele leden van Rods ondergingen afgelopen zaterdag een theaterstuk over gentrificatie. Zij vonden het een knap stuk en schreven onderstaande ‘recensie’ en spraken de hoop uit dat bestuurlijk Rotterdam naar dit theaterstuk te krijgen, want alles wat ze raken kan, helpt.
Humoristisch locatietheater over de gevolgen van gentrificatie
Huis van de Wijk ‘De Nieuwe Gaffel’

Aldaar te zien t/m 15 oktober

Zaterdag zagen wij de première van ‘Home is where het hard is’ van TC Macabre. Het theaterstuk maakt na een wat ontregelende aanloop, in de vorm van een ongemakkelijk buurtfeestje, invoelbaar wat het probleem is met gentrificatie via sloop-nieuwbouw in Rotterdam: verdriet, boosheid, stress en geknakte levens doordrenken de dure grond waarop gebouwd gaat worden.

Met herkenbare personages en situaties, scherpe teksten en goed acteerwerk geeft TC Macabre een overtuigend beeld van de actuele realiteit van honderden Rotterdammers. Hun wijk gaat op de schop om deze ‘in balans’ te krijgen; helaas is er daarna voor hen geen plek.

De verwoesting van dit Rotterdamse woonbeleid staat bij TC Macabre op het podium: Rotterdamse karakters zoals elke wijk ze kent, de pareltjes die het ene moment met een medaille en een bosje bloemen in het zonnetje worden gezet en het andere moment plaats moeten maken voor een rijkere categorie bewoners. De mensen die afhaken en een vluchtweg kiezen, ‘boze burgers’ worden of blijven strijden tot ze er letterlijk bij neervallen. Mensen van vlees en bloed en – na interventie van de overheid – met een gebroken hart.

Verplichte kost voor wie aan de knoppen draaien. Ga kijken naar dit theaterstuk @Chantal Zeegers, @Marco Pastors, @Ahmed Aboutaleb, @Bas Kurvers, @VVD, @LeefbaarRotterdam, @CDA, @GroenLinks, @CU, @D66, @DENK, @Vestia, @Woonstad, @Havensteder, @NPRZ, @HetSpelEnDeKnikkers, @RotterdammertsMetHartVoorDeMensen

Reactie op de Woonvisie-evaluatie van de Rekenkamer Rotterdam

Gisteren publiceerde de Rekenkamer Rotterdam de langverwachte evaluatie van de Woonvisie, het woonbeleid voor de periode 2016-2030. De conclusies zijn zeer stevig, waaronder de volgende:

 • Het woonbeleid is gebouwd op aannames die berusten op wankele cijfers,
 • De gemeente overlegt wel structureel met woningcorporaties en marktpartijen maar nauwelijks met bewoners en huurdersorganisaties,
 • Met signalen uit de politiek en samenleving werd vrijwel niets gedaan,
 • Het aanbod van betaalbare woningen is sterk verminderd terwijl het aantal mensen dat deze huisvesting nodig heeft niet is afgenomen.

Voor Recht op de stad is nogmaals duidelijk geworden: het stadsbestuur moet de Woonvisie en de uitvoering ervan onmiddellijk herzien.

Als Recht op de stad constateren wij dat onze zorgen en signalen zijn gezien door de Rekenkamer Rotterdam. Veel van de conclusies van de Rekenkamer bevestigen onze zorgen. Recht op de stad heeft meerdere keren gewaarschuwd dat de Woonvisie grote groepen Rotterdammers in de problemen brengt, de cijfers niet kloppen, gewezen op nieuwe ontwikkelingen en verergering van de wooncrisis, en er bij het college en de wethouder meermaals op aangedrongen de Woonvisie te herzien.

Het is verontrustend om te lezen dat de gemeente zachte cijfers heeft gepresenteerd als harde feiten. Het uitgangspunt van de Woonvisie – dat de woningvoorraad ‘uit balans’ zou zijn – is gebouwd op drijfzand, terwijl de gevolgen keihard zijn: duizenden huishoudens werden in de afgelopen jaren geconfronteerd met gedwongen verhuizing omdat het stadsbestuur van een groot deel van de betaalbare woningen af wilde. Het is zeer kwalijk dat het gegoochel met cijfers en definities ertoe leidde dat de gemeenteraad het woonbeleid niet goed kon controleren en hierdoor geen tegenmacht mogelijk was.

Voor Recht op de stad is het altijd duidelijk geweest dat volwaardige zeggenschap voor huidige en toekomstige Rotterdammers het uitgangspunt voor woonbeleid moet zijn. De Rekenkamer constateert dat er een “disbalans” is in wie de gemeente wel en niet wil horen. De gemeente voert “veel en vaak” overleg met woningcorporaties en marktpartijen (projectontwikkelaars), maar praat nauwelijks met huurdersorganisaties en bewoners die worden geconfronteerd met herstructurering.

Voor bewoners vraagt meepraten een enorme inzet omdat zij dit doen naast hun dagelijkse activiteiten (werk, gezin, mantelzorg). Het ontbreekt hen vaak aan tijd en expertise om effectief te kunnen meepraten. In het enige overleg dat wel structureel is – want in het kader van de prestatieafspraken wettelijk verplicht  – werden de huurdersorganisaties ondanks hun inspanningen niet of nauwelijks gehoord.

De Rekenkamer constateert dat de gemeente hier onvoldoende oog voor heeft gehad en niets heeft gedaan om hun kennis en invloed te vergroten. “Het feit dat de gemeente het recht van bewonersparticipatie bij herstructurering en renovatie nergens heeft vastgelegd, is problematisch,“ schrijft de Rekenkamer.

Daarnaast werden signalen uit de samenleving ook niet gehoord. De Rekenkamer ziet dat Rotterdammers en woningzoekenden van buiten de stad steeds vaker om de aandacht van de gemeente vroegen. De oprichting van Recht op de stad in maart 2021 was een reactie op het feit dat bewonersgroepen uit buurten die ‘geherstructureerd’ moesten worden geen gehoor kregen. Bijna tienduizend mensen kwamen naar de landelijke demonstratie Woonopstand in Rotterdam (oktober 2021). Zelfs een officiële brief van vijf VN-Rapporteurs over mensenrechtenschendingen door de Woonvisie en in de Tweebosbuurt (juni 2021) kon het college niet aanzetten tot een pas op de plaats.

De Rekenkamer constateert dat juist vanwege de wankele (cijfermatige) onderbouwing van de Woonvisie en het feit dat de gemeenten wel veelvuldig contact had met de markt, het noodzakelijk is om te luisteren naar de signalen vanuit de samenleving: die zijn “onmisbaar om beter zicht te krijgen op de realiteit”.

De Rekenkamer waarschuwt in haar voorwoord dat zij niet kan oordelen over de politieke visie achter het beleid. De oproep van Recht op de stad is altijd geweest om ook de visie achter de Woonvisie bij te stellen – geen ‘stad in balans’ als uitgangspunt, maar een ‘stad voor iedereen’. Maar onafhankelijk van een oordeel over de politieke visie kunnen we concluderen – en moet het college concluderen – dat er flinke misstappen zijn gemaakt in de onderbouwing en uitvoering van de Woonvisie. Daarom herhalen wij onze oproep aan het stadsbestuur om de Woonvisie en de uitvoering ervan te herzien.

Recht op de stad is, zoals altijd, beschikbaar om hierover mee te praten.

Lees het hele rapport en het persbericht van de Rekenkamer Rotterdam hier.

Lees ons betere plan voor wonen in Rotterdam (maart 2021) hier.

Foto: Joke Schot

Na de zomerstop

Wie in de Westerse wereld werd geboren, dacht ooit misschien wel eens dat het bestaan steeds saaier en voorspelbaarder zou worden, zeker in het brave Nederland. Het recht toe, recht aan van toen is voorgoed verdampt, weet nu iedereen. Rotterdam begon te wiebelen als gevolg van de wooncrisis, die het wellicht zelf veroorzaakte. De tijd zal het leren. In het voorjaar van 2020 begon de coronacrisis en twee jaar later leven we in een tijdperk waarin de wereldproblemen als kruiend ijs over de dijk denderen.

Nu de temperatuur eindelijk wat is gedaald, pakt Recht op de stad de draad weer op om kritisch als altijd, het falende Rotterdamse woonbeleid aan de kaak te stellen, met het doel om dat te beïnvloeden en te verbeteren. Om je geheugen wat op te frissen, publiceren we een tekst over de woonstrijd , die in het Gemaal op Zuid werd uitgesproken door Agnes Verweij  tijden de laatste Doordenkavond op 14 maart jongstleden.

Lancering van Recht op de stad in het Afrikaanderpark, 7 maart 2021. Foto (c) Joop Reijngoud

Er is mij gevraagd op deze Doordenkavond iets te zeggen over Recht op de stad (Rods) als Platform. Ik spreek hier vanuit mezelf, dus niet namens Rods.

We hebben het al eerder geprobeerd, een stedelijk platform van bewoners tegen het sloop- of herstructureringsbeleid in deze stad, tegen gentrificatie en het gebrek aan zeggenschap voor bewoners.

Lily en Mary van de Lijnbaanhoven

Tonny van de Essenburgsingelblokken

Ria en consorten uit Vreewijk

Lidewij architect en adviseur van de bewonersgroep van het Poortgebouw

En natuurlijk Menno uit Crooswijk. Later ook Ed en Katja uit de kraakbeweging en ook nog anderen.

Wij waren (rond 2008) Rotterdammers in actie voor betaalbare huisvesting, Ria, een geniale en Rotterdamse naam, vonden wij zelf.

Rotterdammers in actie voor betaalbare huisvesting dus. Het was er in een tijd dat nog niet iedereen op sociale media zat en we nog niet geleerd hadden om kort en bondig te vergaderen, laat staan online te vergaderen en vergaderen ook vooral niet zo te noemen, want dan heeft niemand zin meer. Iedereen vergadert al genoeg. Noem het dus hoe dan ook anders. Maar ‘overleggen’ moet wel gebeuren. Belangrijke besluiten moet je samen nemen. Anders ben je geen platform.

Op haar beurt was Ria ook weer een opvolgster van andere actiegroepen voor eerlijke huisvesting vóór haar tijd. Ria kwam als platform van stedelijk verzet uiteindelijk niet goed van de grond.

Waarom lukt dat bij Rods nu wel?

Een paar factoren: Sociale media, daar hebben jullie het al over gehad vandaag hoe je dat voor acties of als belangengroep handig in kan zetten. Het werkt vooral lekker in samenspel met live lobby gesprekken. Rods heeft een paar mensen in huis die hier superhandig in zijn.

Succesfactor twee: Kort en bondig vergaderen dus. Dankzij corona in het begin en eigenlijk nog steeds doen we dat gewoon online, een uurtje of net iets meer. Dat scheelt iedereen die toch al druk is tijd. Daardoor konden we dit doen en ook bepaalde types die normaal geen tijd hebben voor (nog) een vergadering.

We overleggen en nemen besluiten samen. Maar niet via een statutair uitgeschreven besluitvormingsmodel. We doen het op basis van communicatie zo goed en zo kwaad als dat gaat, en op basis van vertrouwen.

Nog een factor: Er waren heel wat voorgangers als wegbereiders: Ria, maar ook bijvoorbeeld het Woonreferendum. Ik denk dat het Woonreferendum te veel leunde op de SP en daardoor niet verder van de grond kwam toen de SP andere dingen moest gaan doen. Ook al hebben velen, en zeker ook niet-SP’ers, zich toen kei- en keihard ingezet, tot op burn-out-niveau zeg maar.

Blijkbaar geldt: Zonder falende initiatieven die soms in de modder wegzakken zonder dat je ooit nog iets van ze hoort, geen nieuwe initiatieven die wel tot bloei kunnen komen, zoals Rods.

Nog een factor waardoor Rods kon groeien: Leilani Farha bracht eind 2019 een flitsbezoek aan Nederland en hoorde over de woonsituatie in Rotterdam. Daar had zij zoveel diepgaande vragen over, dat daar een stedelijk geformuleerd antwoord op moest komen.
Zo iemand, zo’n beetje de allerbelangrijkste expert op het gebied van het mensenrecht op huisvesting ter wereld, is immers niet iemand om met een lichtgewicht briefje af te doen, gemeente. Zo iemand verdient een weloverwogen antwoord vanuit een breed en divers gezelschap van Rotterdammers, die elk op hun eigen manier deskundig zijn.

Wetenschappers, kunstenaars, architecten, studenten, journalisten, onderzoekers, ondernemers en gezellige gekken – elk vanuit eigen expertise en ervaringen – concludeerden dat het Rotterdamse woonbeleid niet deugt.

En daarbij de ervaringsdeskundigen natuurlijk: de bewoners die de ‘sloopbrief’, de ‘wij-gaan-uw-huis-slopen-of-renoveren-en-u-kan-helaas-niet terugkeren-brief’ op de mat hebben gehad. Daar staat dan in, ja u krijgt vervangende huisvesting, maar we kunnen helaas niet garanderen dat u terug kunt keren in uw eigen buurt.

En wat leerden we nou van Leilani Farha? Dat dat dus een mensenrechtenschending is. Een klip en klare mensenrechtenschending: Mensen per brief informeren dat ze hun huis uit moeten en niet terug kunnen keren naar hun thuis in hun eigen buurt, dat kan zo maar ineens een mensenrechtenschending zijn. Het kan zijn dat ze dat in Zuid-Afrika en Karachi ook doen, Rotterdam, maar dat is nog geen reden voor de gemeente om er hier de kantjes vanaf te lopen toch?

Als je mensen wil laten uitverhuizen en niet terug wilt laten keren naar hun huis, hun buurt, als je sociale netwerken op gaat knippen en verspreiden over de stad, dan kan dat mensenrechtelijk gezien alleen, als je tot het aller-aller-uiterste bent gegaan om de bewoners mee te laten praten over de plannen en open staat voor co-creatie met hen. Je moet ook tot het aller-aller-uiterste zijn gegaan om alle alternatieven voor gedwongen uitverhuizingen minutieus te onderzoeken, Rotterdam, want sociale verbanden uit elkaar trekken, daar mag je niet lichtzinnig over doen, omdat dat jou beter uitkomt.

Het recht op terugkeer in je eigen huis, je eigen straat, desnoods je eigen woonblok, dat is cruciaal Rotterdam. Het recht om mee te praten en mee te doen met het beter maken van je eigen buurt, zonder dat je elk moment op de schopstoel gezet kan worden omdat je van een woningcorporatie huurt, dat ook.

En het opvallende is: gemeenten en woningcorporaties elders in het land doen dit wel gewoon. Die slopen en bouwen nieuw of renoveren hoogwaardig, en dan mogen de zittende bewoners gewoon terugkomen in hun eigen huis. Zo hoort het. En daar willen wij naar toe, Rotterdam.

De verontwaardiging over hoe jullie dit doen, gemeente en woningcorporaties in Rotterdam, is groot. Ze is gigantisch geworden. Deze verontwaardiging woekert door de stad, door al haar gelederen.

Dit krijg je niet meer terug in de grond, Rotterdam, dit knuffel je niet dood. Dit gaat pas weg, als jullie ons recht op de stad erkennen en er naar handelen.

En daar hebben we nog een succesfactor gevonden: Eindeloze verontwaardiging en boosheid.

Die zijn gewoon ontzettend toegenomen in vergelijking met de tijd van Ria en het Woonreferendum, die al deze ellende hadden zien aankomen natuurlijk.

En daar plak ik meteen een volgende succesfactor aan vast; Rods reageert niet vanuit die verontwaardiging en boosheid. Rods koestert geen rancune en handelt daar niet naar. Wij komen beslagen en beheerst ten ijs, met betere argumenten dan de slopers van deze stad.

Daar hebben deze doordenkavonden bijvoorbeeld zeer bij geholpen. Het motto ‘Educate to activate’, is een prachtig voorbeeld van een van de inspirerende initiatieven die uit Rods zijn voortgekomen. En juist omdat we geen rechtspersoon zijn, niet 1 politieke kleur hebben, en iedereen vrij is bij te dragen naar eigen kunnen en wensen, krijgt Rods heel veel voor elkaar. Zoveel talenten komen in dit platform samen, dat is gewoon feestelijk.

Niet dat iedereen maar doet wat z/hij zelf wil. Overleg is de basis van wat we doen, we besluiten samen.

We hebben ook een paar omgangsvormen met elkaar afgesproken. Bij Rods is geen plek voor het keiharde koppensnellen van elkaar waar links zo goed in is. Voor de zure toon van kritiek op elkaar en geroddel waar vermoeide activisten of politiek geïnteresseerden nogal eens in vervallen. Bovendien hebben we niet alleen maar Linkschmenschen in ons midden; d’r zitten ook mensen tussen die populistische of rechtsige partijen aantrekkelijk vinden. Hoe kan dat ook anders in Rotterdam.

Nog iets heel belangrijks, en een aandachtspuntje voor Rods denk ik: we moeten het leuk hebben met elkaar. Waarom zou je anders al deze moeite doen? Deze woonstrijd is immers voorlopig nog niet over. Als we gaan voor pak hem beet een einde aan dakloosheid, dan zijn we nog niet klaar als we 100 zijn. Dus beter zorgen we (ook) voor lol onderweg.

Ik geloof dat radicale vriendelijkheid daar cruciaal in is: niet alleen voor elkaar, ook voor jezelf. Als je even geen energie meer hebt, neem dan rust. Dat is goed, niemand is onmisbaar.

En ja, ook vriendelijkheid voor de slopers van deze stad, dat is het radicale eraan. De slopers die nog niet inzien dat ze op een dwaalspoor zitten. Want ook voor hen geldt: waarom zouden ze luisteren naar mensen die hen alleen maar staan uit te jouwen? Geen mens ziet dat zitten. Het is een garantie op een dichte deur.

Veel mensen die bij Rods zijn aangesloten, of zich ertoe aangetrokken voelen, zien dat zo, is mijn indruk. Dus dat is nog een succesfactor in mijn optiek: radicale vriendelijkheid.

Wonen is nu ons thema, maar het kan best zijn, dat Rods zich in de toekomst ook op andere vlakken gaat roeren. Zet je maar schrap Rotterdam. Wij woekeren door de stad en je krijgt ons niet meer in of uit de grond.

Agnes Verweij

Rotterdam Architectuur Maand (T)Huis

(T)Huis is de hoofdtentoonstelling tijdens de Rotterdam Architectuur Maand.

Locatie: Het Nieuwe Instituut | 01.06 – 30.06 2022

De wooncrisis is één van de grootste bouwopgaven van dit moment. Vanaf Het Podium, boven op Het Nieuwe Instituut, zien we de stedelijke groei aan ons voorbij trekken. Maar wat zie je niet? Reflecteert dit overweldigende panorama van de stad ons (T)Huis, of speelt dit zich af op de grond, op ooghoogte? (T)Huis is je verbonden voelen met je straat, je buurt, je stad. Een leefomgeving die momenteel onder druk staat. Oplossingen en kansen lijken ver weg, maar komen dichterbij in de tentoonstelling (T)Huis met ruim 40 innovatieve plannen en ontwerpen van architecten, makers, studenten en vernieuwers.

Bezoek de tentoonstelling (T)Huis en Het Podium de hele maand juni gratis tijdens de Rotterdam Architectuur Maand in Het Festivalhart, in én op Het Nieuwe Instituut.

QR-code “Wonen in blessuretijd”. Luister HIER naar quotes uit verhalen van bewoners uit de Tweebosbuurt.

Fotograaf Joke Schot en tekstschrijver Roland Huguenin, beiden verbonden aan Recht op de stad, vormen samen één van de veertig deelnemende teams die door het Architectuur Instituut Rotterdam (AIR) zijn geselecteerd om hun ideeën te ontvouwen over het Rotterdam van de toekomst. Dat doen zij met de ideeën over de inclusieve stad die in hun project “Wonen in blessuretijd” vorm kregen naar aanleiding van gesprekken en interviews met bewoners die hun (T)Huis moesten verlaten omdat derden het recht op hun eigen stukje stad claimden en voor hun voeten wegkaapten.

 

‘De jeugd heeft de toekomst’ en zo is het! Zij staat nog dicht bij haar kinderjaren en weet als geen ander dat stevig staan en in balans blijven, hét uitgangspunt is om vooruit te kunnen komen. De helpende hand en de zijwieltjes waren van tijdelijke aard, maar dienden wel als basis voor het prille bestaan en zijn in het geheugen gegrift. Zij weet dus ook, dat een bouwwerk niet kan blijven staan als een goede fundering ontbreekt.
Stadmakers schrijven geschiedenis. Zij creëren nieuwe hoofdstukken inclusief de helpende hand en veilige zijwieltjes, omdat ze weten dat hun toekomst(plannen) rust(en) op de schouders van het verleden. Wie dat verband verstoort, verstoort de verbinding van de stad met zijn bewoners.

 

 

Radioprogramma 5 Dagen in Rotterdam

Radioprogramma ‘5 Dagen…’ was deze week in Rotterdam. Naast verhalen van Feyenoordfans ook aandacht voor ‘hoofdpijndossier’ de Tweebosbuurt en het werkbezoek van de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties aan Nederland op 9-20 juni, die ook Rotterdam zal bezoeken. Je kunt de fragmenten terugluisteren.

Maandag: Tweebosser Edwin Dobber vertelt over wat het met hem doet dat zijn woning en de buurt waarin hij is geboren en opgegroeid worden gesloopt. Luister hier terug, vanaf 18:00 minuut.

Dinsdag: Een bewoner van de Tweebosbuurt die een woning heeft gekocht vertelt over zijn ervaring. De gemeente biedt geld om zijn woning te kopen, maar het gaat niet om geld: de bewoner wil blijven en meepraten over zijn buurt. Wethouder Bas Kurvers is ‘niet beschikbaar’ voor een gesprek met het programma. Luister terug, vanaf 17:00 minuut.

Donderdag: Jan de Vries, vertegenwoordiger van woonrecht-beweging The Shift, vertelt over het werkbezoek van VN-Rapporteur mr. Balakrishnan Rajagopal aan Nederland. Vorig jaar stuurde de rapporteur samen met vier andere rapporteurs een officiële brief aan de Nederlandse overheid over het Rotterdamse woonbeleid (lees de brief hier). Het uitgangspunt van de Woonvisie dat het aantal betaalbare woningen moet verminderen omdat er te veel huishoudens met een laag inkomen in de stad wonen is in strijd met het recht op huisvesting. De sloop van de Tweebosbuurt heeft geleid tot schending van dit mensenrecht omdat bewoners zijn gedwongen te verhuizen en niet hebben kunnen meepraten over dit besluit en hun herhuisvesting. Luister het fragment hier terug, vanaf 18:00 minuut.

Vrijdag: De wethouder wil nog steeds niet in gesprek met het programma. Edwin Dobber reageert en kijkt vooruit naar het bezoek van de VN-Rapporteur aan zijn buurt. Hij wil hem vertellen dat de bewoners gediscrimineerd worden en hij hoopt dat de Woonvisie van tafel wordt geveegd. Luister hier terug, vanaf 21:00 minuut.

Foto: Joke Schot

Gemeenteraad neemt 10-puntenplan FNV Rotterdam in ontvangst

Lokaal FNV Rotterdam heeft op donderdag 21 april op de trappen van het stadhuis alle nieuw gekozen leden van de gemeenteraad een 10-puntenplan aangeboden. Burgemeester Aboutaleb deed de aftrap. Het 10-puntenplan is ondertekend door zeven Rotterdamse partijen: 50Plus, BIJ1, Denk, GroenLinks, PvdA, Socialisten 010 en SP.

De tien punten voor een sociaal beleid gaan over onderwijs, werk, wonen, armoedebestrijding, de energietransitie, zorg, vakbondsproef bouwen, aanbestedingen en seniorenbeleid. Over wonen staat er in het plan:

Niet slopen, maar goed wonen

 1. Rotterdam ontwikkelt een nieuwe woonvisie gericht op voldoende aanbod van sociale huur (< €754,- p/m) en midden huur (van €754,- tot €1005,- p/m). Aan deze woonvisie wordt een sociaal statuut woningbouw Rotterdam gekoppeld.
 2. Rotterdam realiseert duurzame en energiezuinig bouwen en verduurzaming van de huidige woningvoorraad.
 3. Niet slopen van technisch goede woningen en het tegengaan van het onttrekken van sociale woningen uit de voorraad waar deze voor bedoeld zijn.
 4. Bij het vaststellen van onderdelen van de woningvoorraad alleen die woningen meetellen die voldoen aan de regels van de landelijke overheid (bouwbesluit) en de geldende huurliberalisatiegrens.
 5. De woonlasten van de lage en middeninkomens mogen niet stijgen, ook niet vanwege de energietransitie.
 6. Bescherming arbeidsmigranten tegen slechte huisvesting door:
  • de arbeids- en huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten te regisseren, monitoren en handhaven;
  • bed en brood scheiden: werkgevers zijn geen huisbazen. Er wordt door de gemeente een vergunningsplicht ingesteld voor uitzendbureaus en de huisvesting van arbeidsmigranten gaat onder regulier huurrecht vallen.

Lees het hele plan op de website van Lokaal FNV Rotterdam.

(foto van website Lokaal FNV Rotterdam)

Schijndemocratie op Zuid

Feijenoord-bewoner Ype Akkerman schreef een brief aan het college van B & W, het bestuur van het NPRZ en de gemeenteraad over de burgerraadpleging die is georganiseerd in het kader van 10 jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Aan:

Het College van B&W Rotterdam,

Het bestuur van het NPRZ,

De Gemeenteraad van Rotterdam, met het verzoek:

 1. Deze melding zo snel mogelijk bij het College aan te kaarten.
 2. Het College te vragen om een heldere en logische planning van de Burgertop, de Midterm Review en de onderhandelingen over de nieuwe Regiodeal. Inclusief een planning voor de consultatie van de Wijkraden op Zuid over deze onderwerpen.
 3. Met tevens het verzoek aan het College de Wijkraden zo snel mogelijk te informeren over de nota Menskracht op Zuid en de uitvoering van de motie ‘Van Zuid Voor Zuid’.

Dames en heren,

Op het gevaar als een kniesoor over te komen met deze reactie op de huidige burgerraadpleging over het NPRZ, deze procedure deugt van geen kant. Dat licht ik hieronder toe.

1. Onverhoeds voorbereidende gesprekken

Via twitter kwam ik erachter dat er online gesprekken zouden zijn ter voorbereiding op een Burgertop. Dat die op 15 mei zou plaatsvinden bleek pas tijdens zo’n gesprek waaraan ik deelnam. Marco Pastors, alias de Stem des Volks, meldde me desgevraagd dat de Gebiedscommissies en Wijkraden van Zuid geïnformeerd noch geraadpleegd zijn over deze procedure, want hij wilde pas met de nieuwe Wijkraden een start maken. Dat komt mij voor als minachting van de bestuurscommissies van Zuid die na vier jaar noeste arbeid net hun werk hebben afgerond.

2. Gebiedscommissies en Wijkraden op Zuid zijn bewust omzeild

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de bestuurscommissies van Zuid bewust onkundig gehouden zijn van deze procedure, vanuit de vrees van bemoeienis of kritisch commentaar vanuit deze inmiddels goed ingevoerde en gelouterde volksvertegenwoordigers. De Burgertop vindt bovendien plaats op 15 mei. Dat is een datum waarop de nieuwe Wijkraadsleden hooguit hebben kunnen snuffelen aan elkaar en dus gemakkelijk kunnen worden gepasseerd en voor voldongen feiten worden gesteld. Is dat de manier om met je volksvertegenwoordiging om te gaan? En de burgemeester en de minister van BZK zich maar het hoofd breken over de lage opkomst bij de recente verkiezingen.

3. Burgertop in september is beter.

Dat er een Burgertop plaatsvindt is natuurlijk prima. Ik heb er vorig jaar april zelf voor gepleit bij het College en het NPRZ, maar dan nadrukkelijk  in het eerste kwartaal van 2022. Zodat zo’n Top een rol kan spelen bij de verkiezingen, doordat kandidaten voor de Gemeenteraad en de Wijkraden er hun ideeën m.b.t. Zuid kunnen presenteren. Het had ook de opkomst positief kunnen beïnvloeden. De huidige datum is wel heel ongelukkig en kan beter worden verplaatst naar september. Dan is er waarschijnlijk een nieuw College en kunnen de wijkraden de bewoners prepareren. En dat gaat uiteraard beter als ze bovendien worden geraadpleegd over de aanloop naar deze Burgertop.

4. Magere Midterm Review

Via verschillende kanalen begreep ik dat er een Midterm Review (MTR) plaats zou vinden, maar dat is vooral toeval. Want de opzet ervan is nooit aan de bestuurscommissies van Zuid voorgelegd, zelfs niet ter informatie. Ik krijg ook de indruk dat deze MTR erg minimalistisch wordt aangepakt; de Stem des Volks spreekt inmiddels van een ‘thermometer’. Ik zou toch verwachten dat er in het kader van zo’n MTR een onbevangen en deugdelijke wetenschappelijke reflectie plaatsvindt op de resultaten van de afgelopen 10 jaar. Dat daarnaast ook enige afstand wordt genomen om te kijken of de oorspronkelijke analyse van Deetman en Mans nog actueel is. En dat op basis daarvan ook de vraag aan de orde is of het huidige ontwerp nog geschikt is voor de komende 10 jaar. Dit alles om van te leren en met het oog op een goede en gedragen aanpak voor het vervolg, wat voor een programma van 20 jaar met een nationale status toch geen overbodige luxe is. Helaas, niets van dit al. Dit terwijl het NPRZ alom wordt gepromoot als ‘lichtend voorbeeld’. En dit terwijl het College al die tijd met de wijwaterkwast door de stad liep om Wijk aan Zet aan de man te brengen. Het ‘ja zeggen, nee doen’ wordt hier wel heel opzichtig geëtaleerd

5. Menskracht op Zuid gaat voorbij aan de burgers

Of is de nota Menskracht op Zuid het resultaat van zo’n reflectie? Dan is dat wel erg kort door de bocht. En waarom is die nota niet ook ter consultatie voorgelegd aan de bestuurscommissies van Zuid? Ze zijn er zelfs niet eens over geïnformeerd!

6. Hoezo Van Zuid voor Zuid?

Wel is bij de Raadsbehandeling van deze nota de motie ‘Van Zuid Voor Zuid’ aangenomen die een flinke correctie zou kunnen betekenen op het ondemocratische karakter van het NPRZ. Maar zelfs die motie heeft het NPRZ of het College niet op het idee gebracht de bestuurscommissies alsnog actief te informeren over de ideeën en plannen voor de komende 10 jaar. Laat staan de burgers van Zuid.

7. Een ernstig democratisch tekort

Deze procedure deugt dus van geen kant en illustreert voor de zoveelste keer het ernstige democratisch tekort van het NPRZ. Het heeft er niet alle schijn van, maar is het evident dat de Stem des  Volks nog steeds doet wat hem belieft. En dat hij zich een beetje door dit momentum voor een gedegen evaluatie heen wil glibberen.

Het zal nooit wennen. En dat is maar goed ook.

Ype Akkerman

Vrije burger van Rotterdam

Trotse bewoner van Feijenoord

www.pedeng.nl

Ontmoetingen op Zuid

Fotograaf Joke Schot werkt voor Recht op de stad. Onlangs had zij de expositie “Uitgedoofd en Ontzield” in Gemaal op Zuid, waar foto’s werden getoond die ze maakte van de gentrificatie in de Tweebosbuurt. In het decor van haar eigen foto’s, was ze te gast bij “Zuidtopia muziekmatinee”, waar ze door Anna-Maria Carbonaro werd geïnterviewd over haar werk en achtergrond.

De korte film “Ontmoetingen op Zuid” geeft een beeld van de matinee. Naast sfeerimpressies zie je fragmenten van een optreden van de Rotterdamse band Beatriz. De vier bandleden, afkomstig uit Rotterdam, Cuba en Spanje, speelden spannende beats met ingrediënten uit salsa, Latin en jazz.

“The Displaced” van Easton Davy © 2022

Op verzoek van Joke ontvangt Gemaal op Zuid op deze middag een bijzondere gast, de Amerikaanse ‘live painter’ Easton Davy (1968, Saint Kitts en Nevis). Easton werkt vaak bij concerten, waar hij zich laat inspireren door de muziek. Sinds 2004 was hij regelmatig te gast bij het North Sea Jazz Festival. Na enkele jaren afwezigheid, woont hij nu een half jaar in Rotterdam. Om een betere indruk te krijgen van de voedingsbodem van Joke’s expositie, maakten zij eerder in de week samen een wandeling door de Tweebosbuurt.

Easton is erg onder de indruk van de sloop en de kaalslag. “Er is veel veranderd in Rotterdam. Nu ik zie dat arme mensen worden weggejaagd om plaats te maken voor de nieuwe rijken en ook hier de huizen onbetaalbaar zijn geworden, is mijn beeldvorming toe aan herziening. Ik dacht dat dat alleen in grote steden zoals New York gebeurde.” Zijn impressie keren terug in “The Displaced” dat hij vandaag heeft geschilderd.

Docu “geWOON – luister naar de stad” 6 maart op OPEN Rotterdam

Zondag 6 maart zendt OPEN Rotterdam vanaf 18:00 uur twee docu’s van Wijk TV uit. De docu’s zijn gemaakt door Ron Blom en Wim Wiegmann, die het initiatief Recht op de stad sinds de oprichting met veel belangstelling volgen (en filmen). Je kunt de docu’s kijken op TV of via de livestream. Update: kijk de documentaire ‘geWOON – luister naar de stad’ hier terug.

De 1e docu “geWOON – luister naar de stad” schetst de gevolgen van de Woonvisie en de daarmee samenhangende woonproblematiek. Al sinds het Woonreferendum in 2016 volgt Wijk-TV de ontwikkelingen rond de sociale woningbouw in de stad kritisch. Zo werd in beeld gebracht hoe bewoners van het Zinkerblok op Zuid gedwongen werden uit te verhuizen, hun panden werden kluswoningen.  Daarnaast laat de docu ook de opkomst en resultaten zien van 1 jaar Recht op de stad.

Vlak voor de verkiezingen wil Wijk TV met deze docu stimuleren dat Rotterdammers meer bewust kiezen voor politieke partijen die opkomen voor hun woonbelang. (Zie ook onze Kieswijzer hier.)

De 2e docu “Het Poortgebouw – van 1980 voor altijd” volgt het wel en wee van de bewoners van het Poortgebouw. Al ruim 40 jaar wonen zij legaal in het gebouw. Ondanks tegenwerking, onderhandse doorverkoop en rechtszaken van projectontwikkelaars wisten ze het gebouw in deze unieke woonfunctie te behouden. Een mooi aspect is dat filmmaker Wim Wiegmann medebewoners van het eerste uur portretteerde samen met de huidige bewoners in hun oude kamer. De docu was bedoeld om het jubileum te omlijsten, helaas gooide een virus roet in het eten. Nu met 2 jaar vertraging wordt er toch  nog feestelijk een taart aangesneden.

Pagina 2 van 7

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén