Ten tijde van woningnood worden goede betaalbare huurwoningen door de overheid (gemeente en rijk) aan de kant geschoven als onbruikbare vodde – foto Joke Schot © augustus 2021

Afgelopen woensdag vernam Recht op de stad van de advocaat die de belangen van de bewoners in de Tweebosbuurt behartigt, dat woningcorporatie Vestia een ontruimingsvordering heeft ingediend tegen twee bewoners.

Deze bewoners zijn vorig jaar in het gelijk gesteld door de rechter, die stelde dat hun huurcontracten niet ontbonden mochten worden. In afwachting van het hoger beroep dat door Vestia tegen deze bewoners werd ingesteld, mogen zij in hun woning blijven wonen.
De familie Dobber is een van de twee gezinnen met kinderen die rechtmatig gebruik blijven maken van hun sociale huurwoningen. Edwin Dobber geniet landelijke bekendheid als boegbeeld van de gewone man die zich verzet tegen het regressieve woonbeleid dat hij fileert met zijn heldere argumentatie en zijn indringende metafoor Vestia Ratten !!! waarmee hij zich verzet tegen de onzinnige sloop van zijn buurt.

Ondanks meerdere gewonnen rechtszaken, ondanks een oproep van de VN en ondanks het mea culpa en een spijtbetuiging, volhardt Vestia in een starre houding door te kiezen voor geld en daarmee de belangen van haar huurders (de kerntaak van een woningcorporatie) te verwaarlozen.
Woningcorporatie Vestia blijft in het spoor van een verwerpelijk koers die lijnrecht ingaat tegen de rechtsbescherming van haar huurders. Om die reden doet Recht op de stad doet een dringend beroep op Vestia:

“Stop onmiddellijk met het uitzetten van huurders die rechtmatig gebruik maken van een woning”

Recht op de stad roept iedereen op om in verzet te komen tegen het bizarre beleid van Vestia. Verspreid dit bericht, zodat kan worden voorkomen dat er d.d. 2021 in Rotterdam nog langer huurders uit hun huizen en buurten worden verdreven omdat het grondrecht wonen is ingeruild voor commercie, absurde grondprijzen en gekte op de woningmarkt.

Laat ook zelf je protest horen via een email aan Vestia en/of de Autoriteit woningcorporaties.

Contactgegevens woningcorporatie Vestia
Het is onmogelijk om Vestia  op haar beleid aan te spreken via de communicatieafdeling. De beste optie is via een e-mail aan een woordvoerder of via het Contactformulier.

Contactgegevens Autoriteit woningcorporaties (Aw)
Bij de Autoriteit woningcorporaties kunt u melding doen van een integriteitsschending van een woningcorporatie. Ga naar de pagina Melden fraude en een integriteitsschending bij woningcorporatie en klik onder het kopje ‘Meldpunt Integriteit Woningcorporaties’ op de link Melding integriteit woningcorporaties. Lees de instructies en start onderaan met invullen van het formulier.

  • Kies bij stap 3 (Gegevens melding) voor: Stichting Vestia – Rotterdam.
  • Kies bij ‘Waar gaat uw melding over?’ voor: overig
  • Vul bij toelichting op uw melding een korte tekst in, bijvoorbeeld: Ik verzoek u Vestia te gebieden het belang en de rechten van de huidige huurders boven de financiële belangen van Vestia te stellen en de ontruimingsvordering tegen twee gezinnen in de Tweebosbuurt in te trekken en het hoger beroep in de rechtszaak over ontbinding van de huurovereenkomsten af te wachten.
  • Voeg de tekst van de voorbeeldbrief of uw eigen brief toe als bijlage (bijv. Word, pdf).
  • Controleer de gegevens en klik op verzenden.

VOORBEELDBRIEF

Via verschillende bronnen vernam ik dat woningcorporatie Vestia een ontruimingsvordering heeft ingediend tegen twee bewoners. Bij deze maak ik melding van een ernstige misstand: schending van het recht op wonen en huurbescherming.

Woningcorporatie Vestia stelt zich boven de wet door de loop van het recht te negeren en haar eigen belangen bij de rechter af te dwingen. Daarmee gaat de corporatie voorbij aan de (grond)rechten van haar huurders. Ondanks de druk van de overstelpende media-aandacht, waarin Vestia directeur Wonen Robert Straver toegaf dat de door zijn corporatie gevolgde procedure in de Tweebosbuurt laakbaar is, treedt de corporatie niet terug op haar schreden door haar huurders te rehabiliteren en te respecteren. De corporatie deinst er niet voor terug om bewoners op straat te zetten en te volharden in haar gevolgde koers.

Ik roep u op om onmiddellijk te (laten) stoppen met het uitzetten van huurders die op rechtmatige gronden gebruik maken van een woning en in die hoedanigheid recht op huurbescherming genieten.

Ik verzoek u om solidair te zijn met alle huurders en hun recht op goed, veilig en betaalbaar wonen te respecteren. Nederland is een rechtstaat. Dat betekent dat alle burgers rechtsbescherming genieten en moeten worden beschermd tegen elke vorm van inbreuk van de persoonlijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer, ook als die misstanden worden begaan door overheden en namens en/of door overheden ingestelde beleids- en uitvoeringsorganen.

Ik verzoek u dringend om ten alle tijden te voorkomen dat huurders vogelvrij worden verklaard.

Onderteken met je naam en woonplaats

Lees ook het artikel van Peter Groenendijk in het AD en bekijk het item hierover bij Hart van Nederland.

foto Joke Schot © augustus 2021