Op 28 mei jl. heeft Woonstad definitief besloten tot sloop en nieuwbouw van Gerdesia-midden. Het gaat om 114 woningen aan de Marinus van der Stoepstraat, Van de Leckestraat en Gerdesiaweg. Sloop-nieuwbouw van Gerdesia-midden is het ‘voorkeursscenario’ van Woonstad. De bedrijfseconomische benadering van de corporatie speelt hierbij een belangrijke rol. Wij constateren dat een alternatief scenario, dat van een ingrijpende renovatie met recht op terugkeer voor de bewoners, niet serieus door Woonstad is overwogen. Dit zou in het belang van de huidige bewoners en de monumentale waarde van het complex alsnog moeten gebeuren.

Zeggenschap

Sloop is een zeer ingrijpende beslissing voor bewoners. Juist dan is het essentieel dat zeggenschap voor bewoners in het besluitvormingsproces centraal staat. Werkelijke zeggenschap kan bovendien alleen worden uitgeoefend met onafhankelijke ondersteuning van bewoners, zeker waar juridische en technische kennis vereist is. Door het ontbreken van zulke ondersteuning hebben bewoners onvoldoende mogelijkheden gekregen om hun zienswijze en woonwensen in te brengen in de afweging tussen verschillende scenario’s.

Volgens Woonstad heeft ‘een overgrote meerderheid’ van de bewoners ‘begrip’ voor sloop. De bewonerscommissie ontving echter van 86% procent van de bewoners steunverklaringen tegen sloop. Deze tegenstrijdige berichten hadden voorkomen kunnen worden door een onafhankelijke, neutrale draagvlakmeting onder bewoners voordat het definitieve besluit werd genomen.

Wij dringen er bij Woonstad op aan om, met oog op toekomstige projecten, zeggenschap voor bewoners op een betere manier te organiseren en vast te leggen in duidelijke afspraken, zodat bewoners vanaf de oriënteringsfase tot aan het besluit gelijkwaardige gesprekspartners kunnen zijn.

Zekerheid

Voor de huidige bewoners is nog veel onduidelijk. Woonstad wil 180 nieuwe woningen bouwen, waarvan 130 met een ‘sociale basis huur’ en 50 huurwoningen in de vrije sector. Hoewel we de toename van het aantal sociale huurwoningen toejuichen, is door Woonstad onvoldoende verzekerd dat bewoners bij uitverhuizing en terugkeer naar de nieuwbouw zicht hebben op een gelijkwaardige woning (met betrekking tot onder meer, maar niet uitsluitend, oppervlakte, prijsklasse en locatie). Hoe gaat de nieuwbouw eruit zien, hoe neemt Woonstad de wensen van de bewoners hierin mee, en voor welke woningen komen bewoners in aanmerking? Duidelijkheid hierover is des te meer van belang omdat terugkeer voor bewoners alleen mogelijk is onder voorwaarde van de regels van ‘passend toewijzen’, zoals Woonstad laat weten.

Daar hoort ook bij dat Woonstad terugkeer daadwerkelijk mogelijk maakt, door een tweede verhuiskostenvergoeding uit te keren. Van andere sloop-nieuwbouwprojecten is bekend dat slechts een heel klein deel van de bewoners terugkeert naar de nieuwbouw als de verhuiskosten slechts één keer worden vergoed. Woonstad heeft toegezegd dat de huidige bewoners voorrang krijgen bij de nieuwbouwwoningen, maar als bewoners te maken krijgen met hoge extra kosten dan is zo’n toezegging weinig waard.

Wij rekenen erop dat Woonstad haar belofte voor een zorgvuldig proces van uitverhuizing en terugkeer, voor de bewoners die dat wensen, werkelijk waarmaakt.

Meer info over Gerdesia-midden hier