Feijenoord-bewoner Ype Akkerman schreef een brief aan het college van B & W, het bestuur van het NPRZ en de gemeenteraad over de burgerraadpleging die is georganiseerd in het kader van 10 jaar Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Aan:

Het College van B&W Rotterdam,

Het bestuur van het NPRZ,

De Gemeenteraad van Rotterdam, met het verzoek:

  1. Deze melding zo snel mogelijk bij het College aan te kaarten.
  2. Het College te vragen om een heldere en logische planning van de Burgertop, de Midterm Review en de onderhandelingen over de nieuwe Regiodeal. Inclusief een planning voor de consultatie van de Wijkraden op Zuid over deze onderwerpen.
  3. Met tevens het verzoek aan het College de Wijkraden zo snel mogelijk te informeren over de nota Menskracht op Zuid en de uitvoering van de motie ‘Van Zuid Voor Zuid’.

Dames en heren,

Op het gevaar als een kniesoor over te komen met deze reactie op de huidige burgerraadpleging over het NPRZ, deze procedure deugt van geen kant. Dat licht ik hieronder toe.

1. Onverhoeds voorbereidende gesprekken

Via twitter kwam ik erachter dat er online gesprekken zouden zijn ter voorbereiding op een Burgertop. Dat die op 15 mei zou plaatsvinden bleek pas tijdens zo’n gesprek waaraan ik deelnam. Marco Pastors, alias de Stem des Volks, meldde me desgevraagd dat de Gebiedscommissies en Wijkraden van Zuid geïnformeerd noch geraadpleegd zijn over deze procedure, want hij wilde pas met de nieuwe Wijkraden een start maken. Dat komt mij voor als minachting van de bestuurscommissies van Zuid die na vier jaar noeste arbeid net hun werk hebben afgerond.

2. Gebiedscommissies en Wijkraden op Zuid zijn bewust omzeild

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de bestuurscommissies van Zuid bewust onkundig gehouden zijn van deze procedure, vanuit de vrees van bemoeienis of kritisch commentaar vanuit deze inmiddels goed ingevoerde en gelouterde volksvertegenwoordigers. De Burgertop vindt bovendien plaats op 15 mei. Dat is een datum waarop de nieuwe Wijkraadsleden hooguit hebben kunnen snuffelen aan elkaar en dus gemakkelijk kunnen worden gepasseerd en voor voldongen feiten worden gesteld. Is dat de manier om met je volksvertegenwoordiging om te gaan? En de burgemeester en de minister van BZK zich maar het hoofd breken over de lage opkomst bij de recente verkiezingen.

3. Burgertop in september is beter.

Dat er een Burgertop plaatsvindt is natuurlijk prima. Ik heb er vorig jaar april zelf voor gepleit bij het College en het NPRZ, maar dan nadrukkelijk  in het eerste kwartaal van 2022. Zodat zo’n Top een rol kan spelen bij de verkiezingen, doordat kandidaten voor de Gemeenteraad en de Wijkraden er hun ideeën m.b.t. Zuid kunnen presenteren. Het had ook de opkomst positief kunnen beïnvloeden. De huidige datum is wel heel ongelukkig en kan beter worden verplaatst naar september. Dan is er waarschijnlijk een nieuw College en kunnen de wijkraden de bewoners prepareren. En dat gaat uiteraard beter als ze bovendien worden geraadpleegd over de aanloop naar deze Burgertop.

4. Magere Midterm Review

Via verschillende kanalen begreep ik dat er een Midterm Review (MTR) plaats zou vinden, maar dat is vooral toeval. Want de opzet ervan is nooit aan de bestuurscommissies van Zuid voorgelegd, zelfs niet ter informatie. Ik krijg ook de indruk dat deze MTR erg minimalistisch wordt aangepakt; de Stem des Volks spreekt inmiddels van een ‘thermometer’. Ik zou toch verwachten dat er in het kader van zo’n MTR een onbevangen en deugdelijke wetenschappelijke reflectie plaatsvindt op de resultaten van de afgelopen 10 jaar. Dat daarnaast ook enige afstand wordt genomen om te kijken of de oorspronkelijke analyse van Deetman en Mans nog actueel is. En dat op basis daarvan ook de vraag aan de orde is of het huidige ontwerp nog geschikt is voor de komende 10 jaar. Dit alles om van te leren en met het oog op een goede en gedragen aanpak voor het vervolg, wat voor een programma van 20 jaar met een nationale status toch geen overbodige luxe is. Helaas, niets van dit al. Dit terwijl het NPRZ alom wordt gepromoot als ‘lichtend voorbeeld’. En dit terwijl het College al die tijd met de wijwaterkwast door de stad liep om Wijk aan Zet aan de man te brengen. Het ‘ja zeggen, nee doen’ wordt hier wel heel opzichtig geëtaleerd

5. Menskracht op Zuid gaat voorbij aan de burgers

Of is de nota Menskracht op Zuid het resultaat van zo’n reflectie? Dan is dat wel erg kort door de bocht. En waarom is die nota niet ook ter consultatie voorgelegd aan de bestuurscommissies van Zuid? Ze zijn er zelfs niet eens over geïnformeerd!

6. Hoezo Van Zuid voor Zuid?

Wel is bij de Raadsbehandeling van deze nota de motie ‘Van Zuid Voor Zuid’ aangenomen die een flinke correctie zou kunnen betekenen op het ondemocratische karakter van het NPRZ. Maar zelfs die motie heeft het NPRZ of het College niet op het idee gebracht de bestuurscommissies alsnog actief te informeren over de ideeën en plannen voor de komende 10 jaar. Laat staan de burgers van Zuid.

7. Een ernstig democratisch tekort

Deze procedure deugt dus van geen kant en illustreert voor de zoveelste keer het ernstige democratisch tekort van het NPRZ. Het heeft er niet alle schijn van, maar is het evident dat de Stem des  Volks nog steeds doet wat hem belieft. En dat hij zich een beetje door dit momentum voor een gedegen evaluatie heen wil glibberen.

Het zal nooit wennen. En dat is maar goed ook.

Ype Akkerman

Vrije burger van Rotterdam

Trotse bewoner van Feijenoord

www.pedeng.nl