Cooplink, het kennisplatform voor wooncoöperaties, doet een oproep aan de informateur om in het regeerakkoord ruimte te geven aan wooncoöperaties. De oproep is ondertekend door 58 wooncoöperatieven uit het hele land, waaronder Het Rotterdams Woongenootschap en Bewonersvereniging Zelfbeheer hoek Teilingerstraat, beide mede-initiatiefnemers van Recht op de stad.

Deze oproep sluit aan bij het voorstel van Recht op de stad in ‘Het betere plan voor wonen‘ over wooncoöperaties (zie onder punt 2 over ‘zeggenschap’ en punt 4 over ‘bouwprogramma’). Initiatieven van bewoners moeten ruimte krijgen, naast woningcorporaties en de markt, om woningen te bouwen en/of te beheren. In ons plan dringen we erop aan dat de gemeente daarvoor de juiste voorwaarden schept.

Tot nu werpt het Rotterdams beleid belemmeringen op voor het realiseren van zulke projecten. Het plan van het Rotterdams Woongenootschap om op de plek van Odeon te bouwen liep na drie jaar spaak, de Unie Van en Voor de Wielewaalers hebben hun plan voor Tuindorp Wielewaal nooit serieus kunnen bespreken met Woonstad en de gemeente, en de nieuw opgerichte wooncoöperatie de Unie Van en Voor de Tweebossers krijgt door corporatie Vestia eveneens geen ruimte om hun plannen te erkennen (hierover zijn recent Tweede Kamervragen gesteld aan de minister). Landelijke regelgeving kan ervoor zorgen dat wooncoöperaties een serieuze plek in het Rotterdamse woonbeleid krijgen.

Zeggenschap én oplossing voor woningnood

Volgens oud-politicus Adri Duivesteijn, die meeschreef aan de oproep van Cooplink, is het “tijd dat er in het woonbeleid ruimte ontstaat voor initiatieven van onderop. Wooncoöperatieven kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen op de woningmarkt.”

Concreet wordt in de oproep een voorstel voor een passage in het regeerakkoord gedaan:

Bewoners die collectief willen voorzien in hun eigen manier van wonen, moeten hiertoe de kans krijgen. De wooncoöperatie is het geëigende middel, want ze draagt bij aan het gezond maken van de woningmarkt in Nederland. Binnen de woningwet worden ter stimulering van wooncoöperaties belemmeringen weggenomen; wordt een nationaal stimuleringsfonds voor wooncoöperaties in het leven geroepen dat de financieringsdrempel voor initiatieven wegneemt; worden gemeenten aangespoord locaties onder passende condities aan te bieden; krijgen woningcorporaties prestatieverplichtingen opgelegd om wooncoöperaties inkoop en huur te faciliteren en wordt een structurele kennisdeling voor en onder wooncoöperaties verzekerd.