Het betere plan voor wonen in Rotterdam

Categorie: Protest Pagina 2 van 6

Nieuwe webinars ‘Wij weigeren de huurverhoging’

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2022-2026) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

Om dit mogelijk te maken is actie nodig. Actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging helpt huurders zich te organiseren. De komende tijd organiseert de actiegroep online webinars om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren. Meer weten? Meld je aan via het formulier op de website.

Datums:

  • Dinsdag 3 mei 10:30 – 12:00
  • Dinsdag 17 mei 20:00 – 21:30
  • Donderdag 2 juni 10:30 – 12:00
  • Dinsdag 14 juni 14:00 – 15:30

Op de website kun je ook het stappenplan lezen om de huurverhoging per 1 juli 2022 te weigeren.

Webinar Wij weigeren de huurverhoging

De afgelopen 10 jaar stegen de huren met meer dan 35%. Meer dan 800.000 huurders hebben na het betalen van de huur te weinig over voor de noodzakelijke kosten en levensonderhoud. Actiegroep ‘Wij Weigeren de Huurverhoging’ strijdt daarom voor meerjarige huurbevriezing (2022-2026) om wonen voor iedereen weer betaalbaar te maken, en te houden.

Om dit mogelijk te maken is actie nodig. Actiegroep Wij Weigeren de Huurverhoging helpt huurders zich te organiseren. Je kunt dit als huurder alleen doen, of samen met je buurt, wijk, bewonerscommissie of huurdersvereniging – samen sta je sterker.

Op de website vind je een stappenplan om je huurverhoging per 1 juli 2022 te weigeren.

De komende tijd organiseert de actiegroep online webinars om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren. Meer weten? Meld je aan via de website. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van de actie.

Komende webinars:

  • 5 april 10:30 – 12:00
  • 19 april 20:00 – 21:30
  • 3 mei 10:30 – 12:00

wijweigerendehuurverhoging.nl

Brandbrief Pompenburg: Slopen, bouwen en hoe we CO2-emissies kunnen voorkomen

Aan:

Directie Havensteder: Hedy van den Berk en Bart Kesselaar
Directie Powerhouse Company en Red Company: Nanne de Ru
Gemeenteraad van Rotterdam
Wethouders Kurvers en Bonte (of hun opvolgers)

Van: Recht op de Stad Rotterdam en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg

Betreft: Slopen, bouwen en hoe we CO2 emissies kunnen voorkomen

Datum: 30 maart 2022

Geachte Hedy van den Berk, Bart Kesselaar, Nanne de Ru, Bas Kurvers, Arno Bonte en leden van de Rotterdamse gemeenteraad,

De vraag ‘Wat is beter, renovatie of sloop/nieuwbouw?, die werd altijd al gesteld. Maar in hoeverre speelt het klimaat momenteel een rol in het beantwoorden van die vraag? In hoeverre wordt er rekening gehouden met de gevolgen voor klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit als je kiest voor sloop-nieuwbouw dan wel renovatie?

Over de sociaal-economische en maatschappelijke ontwrichting en soms zelfs mensenrechtenschendingen die sloop met zich mee kunnen brengen, hebben we als Recht op de Stad al veel van ons laten horen. Ook waar het De Pompenburg betreft. Nu de klimaatcrisis escaleert, willen wij graag ook uw aandacht vragen voor het volgende.

Het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de Verenigde Naties waarschuwde eind februari 2022 wederom dat we als kustgemeenschap vanwege de zeespiegelstijging ‘existentieel’ gevaar lopen. Als we onder de 1,5 graden Celsius temperatuurstijging willen blijven, moeten we snel stoppen met CO2 uitstoot op alle fronten en niet in de laatste plaats in de gebouwde omgeving. Het voor de bouw beschikbare ‘CO2-budget’ raakt binnen de komende zeven jaar op. Slopen en bouwen staan, zoals het nu gebeurt, garant voor gigantische CO2 emissies. Is renoveren en transformeren dus het betere plan?

Ja, zeggen steeds meer experts. En hun geluiden zijn steeds vaker ook in de Nederlandse media te horen. Zoals hoogleraar Duurzaam bouwen Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft in het tv-programma Atlas (NTR) van 16 maart. De CO2-uitstoot en milieuschade door sloop-nieuwbouw is vele malen hoger dan die door renovatie, legde hij uit aan de hand van een tabel. Het casco is, ook van oude woningen, meestal nog prima opnieuw te gebruiken. Dat blijkt ook uit het initiatiefvoorstel waarmee studententeam SUM van de TU Delft hoge ogen gooide, om 847.000 naoorlogse portiekflats duurzaam te transformeren.

Marnix Norder wijdde in een opiniestuk in de Volkskrant van 17 maart uit over zijn alternatief voor slopen of renoveren. ‘Corporaties zitten vooral aan tafel met traditionele ontwikkelaars die belang hebben bij slopen en bouwen. Ze gaan er vaak volop in mee’, schreef hij. Terwijl veel huizen bouwkundig
gezien nog decennia mee kunnen. Jan Willem van de Groep, expert op het gebied van de energie- en materialentransitie, schreef begin maart een uitgebreid essay in Huurpeil, vakblad voor de huursector5. Zowel vanuit het perspectief van het klimaat als vanuit financieel perspectief zouden woningcorporaties – zij zijn de enige vastgoedeigenaren die veelvuldig overgaan tot sloop – niet moeten slopen maar altijd renoveren en doorexploiteren.

Zijn boodschap sluit aan op die van Lacaton en Vassal, het architectenduo dat vorig jaar de hoogste onderscheiding kreeg in de architectuur, de Pritzker prijs. Zij willen het klimaatprobleem oplossen door de energie-efficiëntie van bestaande gebouwen drastisch te verbeteren en benadrukken: ‘Nooit slopen, verwijderen of verplaatsen, altijd toevoegen, transformeren en hergebruiken.’

Het is geen toeval dat vorig jaar ook in Nederland een belangrijke ontwerpprijs, de Arc21 Oeuvre-prijs, is gegaan naar een bureau dat al 25 jaar pioniert in hergebruik en circulair bouwen: het Rotterdamse
Superuse Studios. Jan Jongert van Superuse nam, net als Jan Willem van de Groep, de moeite om op een van de Doordenkavonden van Recht op de stad uit te leggen hoe het zit met de ecologische voetafdruk van sloop dan wel renovatie. De schadelijke uitstoot van broeikasgassen bij de productie en het transport van bouwmateriaal, bouw- en sloopafval, uitputting van grondstoffen en milieueffecten: als we dit allemaal echt serieus nemen, moeten we niet alleen razendsnel overgaan op biobased of regeneratieve bouw- en isolatiematerialen, maar beginnen met zoveel mogelijk hergebruik.

Het probleem is samen te vatten als volgt. Als je kijkt naar de milieubelasting van gebouwen dan zit 30 procent in de bouwfase. Voor een flat als Pompenburg is dat dus alweer veertig jaar geleden. Uiteraard is er ook milieubelasting, zo’n 50 procent, te koppelen aan de levensduur van een woning of gebouw: het energie- en materiaalverbruik tijdens de exploitatie en de emissies bij onderhoud en renovatie. Aan het einde van de levensduur van een gebouw vindt opnieuw, als het gesloopt wordt, veel CO2-uitstoot en andere milieubelasting plaats, namelijk zo’n 20 procent.

Vijftig procent van de milieubelasting van gebouwen zit dus in nieuwbouw en sloop. De 50 procent milieubelasting van het energie- en materiaalverbruik tijdens de exploitatie, kun je uitsmeren over de levensduur van het gebouw. Hoe langer het gebouw staat, hoe lager de milieubelasting per jaar, legt Haico van Nunen, lector Duurzame renovatie aan de Hogeschool van Rotterdam uit in zijn openbare les Duurzaam renoveren. Dus hoe eerder je een gebouw gaat slopen, hoe korter de periode waarover je die 50 procent milieubelasting van de exploitatie kunt uitsmeren. Per saldo genereer je dan een hogere milieubelasting per jaar.

Het nog ver voor einde levensduur slopen van een groot en in bouwkundig opzicht goed gebouw, met bovendien relatief energiezuinige woningen12, lijkt bijzonder lastig uit leggen voor wie klimaatverandering een halt wil toeroepen. Zeker in het licht van de in december vorig jaar aangekondigde maatregelen vanuit de Europese Green deal waardoor sterker ingezet moet gaan worden op renovatie, met name van woningen met de slechtste energielabels. Overigens is de Europese Commissie bezig onnodige sloop te minimaliseren door het stellen van stringentere voorwaarden aan sloop en recycling van sloopafval. Ook Nederland zal daar aan moeten gaan voldoen.

Uit al deze ontwikkelingen blijkt dat er in veel opzichten en binnen meerdere professionele domeinen, een trend is richting renovatie om klimaatverandering te stoppen. Maar op welk spoor zit u met het plan Rise voor de locatie Pompenburg? In het project Rise slopen Havensteder, Red Company en gemeente Rotterdam met elkaar twee kantoorgebouwen, totaal 20.000 m2, een parkeergarage met 200 plaatsen en groen dak en een complex van 226 sociale huurwoningen die recent zijn verduurzaamd.

Met deze brief doen wij u graag het volgende voorstel.

Maak van De Pompenburg van Carel Weeber de eerste flat die, bij nader inzien, van de slooplijst wordt gehaald. Transformeer de kantoren tot aantrekkelijke woningen bij het vernieuwde Hofplein. Kijk ook of er aan het woongebouw nog een aantal lagen kunnen worden toegevoegd15 en onderzoek of het totaal klimaatneutraal kan worden. Door transformatie en optopping kan het woningaantal in dit gebied minimaal verdubbelen.

Grijp dit aan als een pilot en ontwikkel een blauwdruk voor andere locaties om vergelijkbaar vastgoed klimaatneutraal te maken en tegelijkertijd betaalbare woningen te behouden voor zittende en toekomstige bewoners.

Een dergelijke transformatie van de plannen voor Pompenburg, zou niet alleen recht doen aan de inspanningen die nodig zijn om de klimaatcrisis en de wooncrisis een halt toe te roepen. Het zou ook een eerste kanteling kunnen zijn in de maatschappelijke crisis die Rotterdam in een greep houdt. De greep van burgerlijk wantrouwen in instanties, woningcorporaties, projectontwikkelaars en de politiek.

Vanuit Recht op de Stad en Bewonerscommissie Behoud Pompenburg gaan wij hierover graag met u in gesprek en kunnen wij faciliteren in het betrekken van experts uit ons netwerk die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan een alternatief plan voor Pompenburg.

Wij horen graag van u.

Namens Bewonerscommissie Behoud Pompenburg en Recht op de Stad Rotterdam,

Marianne Kuijpers en Elizabeth Poot

Update: In september reageerde wethouder Zeegers op de brandbrief (lees haar brief hier).

Bekijk hier onze brandbrief in pdf met verwijzing naar bronnen

Help mee de leegstand in kaart te brengen

In het kader van Housing Action Day 2022 op 26-27 maart zijn er in heel Europa dit weekend acties tegen de wooncrisis. De Bond Precaire Woonvormen organiseert in Rotterdam een actie rondom leegstand. BPW Rotterdam roept op: Help mee de leegstand in Rotterdam in kaart te brengen!

In het afgelopen jaar is de woningnood het onderwerp geweest van protesten op straat en debatten in de gemeenteraad. Terwijl meer dan 13.500 sociale woningen werden gesloopt, staan de nieuwe duurdere woningen nog steeds voor 8,5% leeg. Daarnaast is de collectieve leegstand in kantoorruimtes en winkels meer dan 20%.

Leegstand maakt speculatie, “predatory” flexcontracten mogelijk en versnelt gentrificatie. Antikraak bedrijven profiteren van de speculatie en het wanbeheer van woningen terwijl ze de onzekerheid van de huurders uitbuiten.

Midden in een woningcrisis kan leegstand niet getolereerd worden! Voor de Housing Action Day 2022 maken we leegstand zichtbaar! Markeer leegstaande woningen in uw buurt op onze kaart!

De Housing Action Day wordt jaarlijks georganiseerd door de European Action Coalition for the Right to Housing and the City (EAC), een netwerk van 31 grassroots organisaties uit 19 Europese landen opgericht in in 2013, waar de BPW onderdeel van uitmaakt. Ook BPW Amsterdam organiseert dit weekend een actie.

Podcast ‘Shelter for Daydreams’

Kunstenaarsduo Fucking Good Art presenteert: Shelter for Daydreams, een (bijna) wekelijkse show op Radio WORM die archiefonderzoek, mondelinge geschiedenis en reportages van woonprotesten uit het land bij elkaar brengt.

De afleveringen zijn terug te luisteren:

Ep 2: Een Beweging Kun je Niet Ontruimen!

Ep 3: Hallo Vestia! of Protest uitzetting tijdelijke bewoners Tweebos

Ep 4: Push, the Movie

Ep 5: Meisje in de boom in Tweebos, of Kap Tweebos niet

Ep 6: Het verhaal van Pepijn, of nóg tijdelijker wonen in de Wiekstraat

Ep 7: Meetlat Recht op Huisvesting. Een gesprek met Jan de Vries van The Shift

Fucking Good Art zijn kunstenaars/redacteuren/freestyle onderzoekers Nienke Terpsma (mede-initiatiefnemer van Recht op de stad) en Robert Hamelijnck.

Bloemhof-bewoners bekrijten hun gevels uit verzet tegen sloopplannen Woonstad

Op 2 februari jl. voerden bewoners van het woonblok aan de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof samen met de FNV actie voor de deur van Woonstad. Ze eisten minimaal tien jaar uitstel van de geplande sloop van hun betaalbare woningen en uitvoering van achterstallig onderhoud. In een reactie gaf de woningcorporatie aan dat de sloop en nieuwbouw door gaat. De bewoners krijgen geen terugkeergarantie. Woonstad neemt twee jaar de tijd voor herhuisvesting.

De bewoners laten het hier niet bij zitten. Met een pamflet ‘Woonstad sloopt blok voor blok. Wanneer ben jij aan de beurt?’ roepen ze andere wijkgenoten van Bloemhof op om ook in actie te komen. Bewoner Kok Geilings: “Afgelopen jaren hebben ze in onze buurt al vele goede woningen gesloopt. De meeste buren van toen zijn verdwenen, want die konden die duurdere nieuwe huizen niet meer betalen. Schandalig!”

Onlangs kwam naar buiten dat Woonstad van plan is om 1.200 betaalbare woningen te gaan slopen. Van ruim 700 van deze woningen zijn de slooplocaties nog niet bekend. De bewoners vrezen dat Woonstad na dit blok verder gaat met sloop en nieuwbouw in Bloemhof.

Daarom wordt op zondag 6 maart een volgende actie georganiseerd. Om 14.30 uur schrijven wijkbewoners met krijt een boodschap aan Woonstad op de gevels van hun woningen aan de Rozemarijnstraat.

Deze actie wordt georganiseerd samen met Rotterdam Voor 14, Menno Janssen en Wijnand Rijnders.

Foto: Joke Schot

Bewoners Bloemhof eisen tien jaar uitstel van sloopplannen Woonstad

Woonstad is van plan om een blok met zo’n vijftig betaalbare woningen en een autogarage aan de Violier- en Rozemarijnstraat in Bloemhof te slopen. Een groep bewoners en de garagehouder komen in opstand en eisen van Woonstad om minimaal tien jaar te wachten met de sloop. Ook eisen ze achterstallig onderhoud en reparaties van de woningcorporatie.

Op woensdag 2 februari om 15 uur voeren de bewoners actie voor het hoofdkantoor van Woonstad (Rochussenstraat 21). Alle Rotterdammers die solidair zijn met de bewoners zijn welkom. Het protest wordt ondersteund door Rotterdam Voor 14.

Meer dan alleen bakstenen

Bloemhof is hun thuis. De meeste bewoners leven hier al decennia lang of zijn hier opgegroeid. Ze hebben hier hun sociale contacten, hun school of hun werk. Bij sloop en nieuwbouw kunnen de bewoners de hogere huren niet meer betalen. En betaalbare alternatieven zijn er niet of nauwelijks in Rotterdam, laat staan in hun wijk. Deze bewoners zijn niet van plan om te wijken voor de rijken.

Kok Geilings: “Ik woon al vijfentachtig jaar in deze straat. Mijn vrouw en ik zijn hartstikke tevreden met dit mooie huis. Alle kamers zijn op de begane grond en we hebben een heerlijk tuintje om zomers te zitten. En dan nu slopen? Waar moeten wij dan heen?”

Achterstallig onderhoud

Volgens Woonstad verkeren de woningen in slechte staat en is renovatie te kostbaar. Maar volgens bewoners is het een kwestie van onderhoud. Ze hebben de gebreken aan hun woningen geïnventariseerd en een hoogleraar Bouwtechniek gevraagd om de huizen te inspecteren. Daaruit blijkt dat bij een deel van de woningen onderhoud nodig is vanwege tochtende ramen, klemmende deuren, lekkage en verzakte vloeren.

Nisa Chandoe woont hier met haar drie kinderen en kleinkind. “We wachten al een tijd op onderhoud aan ramen, deuren en schimmelende muren. En naast ons staat een woning al meer dan een jaar leeg. Het lijkt wel alsof Woonstad de huizen bewust verwaarloosd.” Slopen van betaalbare woningen heeft grote gevolgen voor hun gezin. “Het minimumloon is te laag en de huren zijn te hoog. Mijn volwassen kinderen kunnen zo niet op zichzelf wonen.”

Bewoner Kok Geilings (fotograaf: Esther Velrath)

****

Joke Schot maakte in december en januari foto’s in de buurt en tijdens een bijeenkomst van bewoners.

Nieuwe woonprotesten in 2022

Na de protesten in de herfst van 2021 in onze eigen stad en in Amsterdam, Arnhem, Tilburg, Nijmegen, Den Haag, Utrecht en Groningen, gaat de woonstrijd verder in 2022. Op zowel lokaal als landelijk niveau worden er de komende maanden woonprotesten georganiseerd. Hier een overzicht.

30 januari: Woonrevolte in Amersfoort, 14:00 uur op het Eemplein (website)

6 februari: Woonactie in Delft, 13:00 uur, locatie volgt (website)

12 februari: Woonbetoging in Veenendaal, tijd en locatie volgen (website)

13 februari: Woonrevolutie in Leiden, 14:00 uur op de Lammermarkt (website)

27 februari: Woonoproer in Haarlem, 14:00 in het Reinaldapark (website)

13 maart: Woonoffensief in Eindhoven, 14:00 op het Stadhuisplein (website)

Webinar 5 jaar huurbevriezing

Actiegroep Wij Weigeren De Huurverhoging organiseert op dinsdag 25 januari 2022 om 20:00-21:30 uur een online bijeenkomst om bewoners- en huurdersverenigingen te informeren over de mogelijkheden om in jouw buurt de actie ‘Wij weigeren de huurverhoging’ te organiseren.

Eén jaar huurbevriezing is mooi, maar voor veel huurders is dat op termijn geen oplossing, schrijft de actiegroep op hun website.

Huurbevriezing dit jaar kan zomaar tot extra huurstijgingen leiden in de komende jaren. En de plannen daarvoor liggen al klaar. In onze laatste nieuwsbrief, te vinden op onze website, leest u meer hierover. En als die plannen doorgaan dan zijn we weer bij af. Met hogere huren, nog meer flexhuurcontracten en ondermaats onderhoud. Huurders zullen kabinet en verhuurders komend jaar opnieuw duidelijk moeten maken dat meerjarige huurbevriezing noodzakelijk is. En u hebt de sleutel tot dit succes in de hand.

Lees meer over en meld je aan voor de informatiebijeenkomst op de website. De volgende webinar is op 8 februari om 10:30-12:00 uur.

Op de website vind je ook een stappenplan voor het weigeren van de huurverhoging – dit kun je ook alleen doen. De Woonbond schreef onlangs over een huurder die in 2020 met succes de huurverhoging weigerde door deze simpelweg niet te betalen.

De actie Wij Weigeren De Huurverhoging wordt gesteund door de Bond Precaire Woonvormen en actiecoalitie Woonopstand.

Demonstratie Woonverzet 14 november in Den Haag

Na het Woonprotest in Amsterdam en de Woonopstand in Rotterdam is op zondag 14 november de volgende grote landelijke woondemonstratie in Den Haag: het Woonverzet. De demonstratie begint om 14:00 uur op de Koekamp en er wordt ook een mars gelopen door de stad. Recht op de stad steunt Woonverzet en enkelen van ons zullen zondag aanwezig zijn. De organisatie van Woonverzet kan nog vrijwilligers en donaties gebruiken, meer info hier.

Na de Woonopstand op 17 oktober in eigen stad zijn er verschillende andere woondemonstraties geweest: van vluchtelingengroep ‘We are still here‘ in Amsterdam, Woonprotest Arnhem, Woningnood Tilburg en Woonprotest Nijmegen. Op 21 november volgt nog het Woonprotest Utrecht en op 28 november is de Woonstrijd in Groningen.

Pagina 2 van 6

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén