Rotterdam krijgt ruim 40 miljoen euro toegekend van het Volkshuisvestingsfonds om te investeren in de leefbaarheid en verduurzaming van ‘kwetsbare gebieden’. De gemeente heeft daarvoor in mei 2021 een aanvraag gedaan. Het Rijksgeld kan onder meer ingezet worden voor sloop-nieuwbouw, renovatie, samenvoegen, aankoop van woningen en het ombouwen van gebouwen naar woningen.

Uit het advies van de Toetsingscommissie aan de minister van BZK blijkt dat het gaat om woningen in particulier bezit in vier wijken in Rotterdam-Zuid: Hillesluis, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois. Met dit bedrag kunnen naar verwachting 391 woningen worden aangepakt (overzicht hier).

Minister Ollongren schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: “Herstructurering is een complex vraagstuk en voor een goede aanpak is betrokkenheid van bewoners voorwaardelijk.” Het Rotterdams college van B&W laat in een persbericht weten in overleg te willen met bewoners om het geld optimaal in te zetten en binnenkort met “een plan voor participatie en herhuisvesting” te komen.

Het lijkt erop dat de investering in de vier wijken onderdeel wordt van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Tot nog toe hebben we helaas veel voorbeelden gezien van herstructurering van buurten en straten waarbij onvoldoende aandacht is besteed aan zeggenschap voor bewoners. Wij hopen dan ook dat het plan van het college voor participatie gericht is het mogelijk maken van volwaardige zeggenschap voor bewoners. Dat betekent dat goede afspraken moeten worden gemaakt over de positie en rechten van bewoners en dat bewoners een beroep moeten kunnen doen op onafhankelijke professionele ondersteuning.

Wij wijzen het college er in dit verband ook op dat de Tweede Kamer vorige week een motie heeft aangenomen waarin de minister wordt verzocht om twee voorwaarden te verbinden aan het verstrekken van Rijksgeld, waaronder ook een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds: dat zeggenschap voor bewoners goed geregeld is en dat bewoners recht op terugkeer hebben. Deze motie is voortgekomen uit het feit dat een eerdere Rijksbijdrage (in dit geval een korting op de Verhuurdersheffing) in de Tweebosbuurt heeft geleid tot een snel en onzorgvuldig besluitvormingsproces waarin bewoners geen zeggenschap hadden. De Speciale Rapporteurs van de VN uiten hierover in hun mededeling hun zorgen.

Hoewel de minister nog invulling moet geven aan deze motie, dringen we er bij het college op aan hier alvast actief uitvoering aan te geven en deze twee voorwaarden in acht te nemen bij het opstellen van het plan voor participatie en huisvesting. Zoals altijd zijn wij bereid hierover mee te denken. 

2e Carnissestraat, december 2020